1. Zero waste

  Zero waste

  Co to jest? Jak to robi??

 1. Zero waste
  undefined

  Zero waste

  Co to jest? Jak to robi??

podziel si?

Co to jest zero waste?

 1. co to jest zero waste

Czym jest zero waste i jak to robi??

Dos?ownie oznacza to zero odpadów. Jest to sposób na ?ycie, który zak?ada wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie codziennego produkowania ?mieci. Oczywi?cie jest to w naszych warunkach bardzo trudne. Przecie? ka?dy jogurt w sklepie ma swoje opakowanie, a kaw? mo?na kupi? w ma?ych plastikowych kapsu?kach produkuj?c przy tym tony ?mieci. Nie zniech?caj si? jednak ogromem problemu. Ju? ma?a zmiana w twoim gospodarstwie domowym pozwoli ograniczy? ?mieci i b?dzie mia?a pozytywny wp?yw na otoczenie. Na pocz?tek b?d?my "less waste"!

Gdzie mo?na stosowa? zasad? zero waste? Przede wszystkim w kuchni, w ?azience, w szafie.

Podpowiemy ci, co kupi?, aby móc robi? zkupy nie wykorzystuj?c sklepowych siatek czy opakowań. Zach?camy równie? do rozejrzenia si? po okolicy, je?eli mieszkacie w du?ym mie?cie, bo sklepy zero waste ju? si? tam pojawiaj?.

Takie podej?cie do ?ycia nie tylko b?dzie z korzy?ci? dla planety, ale tak?e dla zdrowia twojego i twojej rodziny. Ograniczenie plastiku i ekologiczne podej?cie do wykorzystywanych w domu produktów pozytywnie wp?ynie na zdrowie domowników.

Pami?taj, nie musisz od razu zosta? Kapitanem Planet?. Wystarczy, ?e zrobisz na pocz?tek kilka ma?ych kroków w kierunku filozofii zero waste. Gotowa, gotowy? Do dzie?a!

Ciekawe ksi??ki o filozofii zero waste

Pojemniki do zakupu i przechowywania ?ywno?ci

W wi?kszych polskich miastach pojawi?y si? ju? sklepy zero waste. W takim sklepie nikt nie zapakuje nam produktów w plastikowy worek. Do takich sklepów musimy zabra? w?asne pojemniki. Warto wi?c zadba? o to, aby mie? ich w domu du?o i w ró?nych kszta?tach.

 1. pojemniki

Pojemniki w torbach termicznych

Zero waste oznacza, ?e musimy po?egna? si? z kupowaniem posi?ków w plastikowych zafoliowanych pojemnikach. Ani przechowywanie, ani odgrzewanie jedzenia w tego typu opakowaniach nie jest dobre dla zdrowia oraz jest ca?kowicie sprzeczne z filozofi? zero waste. Allegro ma jednak w ofercie pojemniki lunchowe w torbach termicznych, do których mo?emy zapakowa? dobre jako?ciowo plastikowe lub szklane pude?ka na ?ywno??. Torba utrzyma ich temperatur? i umili Ci posi?ki poza domem!

Przeczytaj o filozofii zero waste

Na zakupy i do przechowywania

Jak zacz??? Przede wszystkim ca?kowicie rezygnujemy z foliowych siatek sprzedawanych i rozdawanych w marketach! Jest to pierwszy krok do zredukowania liczby ?mieci, ale te? naj?atwiejszy do zrealizowania. Warto od tego zacz??. Torby lniane, p?ócienne, a tak?e te z upcyclingu (uszyte ze starych firan czy prze?cierade?) idealnie nadadz? si? do przechowywania produtów spo?ywczych. Do ?ask wróci?y równie? plecione torby, które znamy z dzieciństwa. Mo?esz tak?e wybra? wielorazowe woskowijki – zast?pi? papier ?niadaniowy ka?dego dnia!

 

Dzbanki filtruj?ce wod?

Zero waste to zero plastikowych butelek na wod?. Ich produkcja jest wielkim obci??eniem dla ?rodowiska, a ich recycling obejmuje bardzo ma?y procent wyprodukowanego produktu. Woda z kranu jest czysta i zawsze dost?pna. Dzi?ki dzbankom filtruj?cym przej?cie na domow? kranówk? b?dzie super?atwe!