W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Dywaniki samochodowe

Dywaniki samochodowe to bardzo wa?ne wyposa?enie wn?trza ka?dego pojazdu. Zasadnicz? rol? wszystkich typów dywaników samochodowych jest ochrona oryginalnej wyk?adziny w samochodzie przed ró?nego rodzaju zabrudzeniami i zanieczyszczeniami. Dzi?ki temu o wiele d?u?ej wygl?da ona estetycznie i przyja?nie dla oczu. Same dywaniki mog? natomiast stanowi? cenne uzupe?nienie wn?trza pojazdu. Najcz??ciej spotykane s? dywaniki gumowe i dywaniki welurowe, które cechuj? si? odmiennymi w?a?ciwo?ciami i innym wygl?dem. Oba typy produktów maj? jednak swoje zarówno dobre, jak i s?absze strony. Ta sama sytuacja dotyczy mat do baga?nika.

Dywaniki i maty do baga?nika – jakie wybra??

Wielu kierowców preferuje dywaniki welurowe lub pikowane. Ich najwi?ksz? zalet? jest znakomite i bardzo estetyczne wykonanie. ?wietnie nadaj? one kabinie pasa?erskiej eleganckiego klimatu oraz ocieplaj? wn?trze. Ponadto s? te? bardzo uniwersalne i pasuj? do niemal ka?dego wykończenia wn?trza auta – niezale?nie od tego, czy posiadasz skórzan? lub materia?ow? tapicerk?.

Niestety dywaniki welurowe gorzej radz? sobie z wilgoci?, co jest szczególnie uci??liwe np. w czasie zimy. Dywaniki welurowe doskonale wch?aniaj? wod? wraz z zanieczyszczeniami, przez co w tym okresie bardzo trudno utrzyma? je w czysto?ci. Wraz z biegiem czasu materia? b?dzie si? nie tylko brudzi?, ale równie? mo?e ulec zniszczeniu. W skrajnych przypadkach dochodzi do powstawania nieprzyjemnych zapachów we wn?trzu kabiny.

Alternatyw? s? dywaniki gumowe. Nie wygl?daj? one tak dobrze, jak dywaniki welurowe, s? jednak bardzo funkcjonalne i doskonale sprawdzaj? si? jesieni? czy zim?. Nie wch?aniaj? wilgoci, s? tak?e odporne za zanieczyszczenia i ?rodki chemiczne stosowane do oczyszczania dróg ze ?niegu i lodu. O wiele ?atwiej mo?na je te? wyczy?ci? – zwykle wystarczy op?uka? wod? pod ci?nieniem lub skorzysta? ze zwyk?ego p?ynu do mycia oraz szmatki. Wybieraj?c te dywaniki, warto zwróci? uwag? na wysoko?? rantów – im s? wy?sze, tym ?atwiej b?dzie je wyj?? z kabiny, nie wylewaj?c przy tym zebranej wody. Wszystkie podane informacje odnosz? si? równie? do mat do baga?nika.

Wybór danego rodzaju dywaników lub mat do baga?nika to kwestia indywidualna. Cz?sto stosowanym rozwi?zaniem jest wykorzystywanie dywaników welurowych wiosn? i latem, a dywaników gumowych jesieni? i zim?. W ten sposób mo?na pogodzi? elegancki wygl?d kabiny pasa?erskiej z walorami funkcjonalnymi dywaników.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果