Antyki i starocie

131 378ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Dwunasta licytacja Strefy Kolekcjonera. Sztuka z renomowanych galerii i domów aukcyjnych. Zobacz wi?cej

Oferty promowane

Lampa z 1905 roku

Stan
Nie wymaga renowacji
700,00 z?
kup teraz
35,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa

LAMPA - ?YRANDOL MY?LIWSKI poro?e jelenia 100cm

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nie wymaga renowacji
Oryginalno??
przedmiot stylizowany (replika)
1 199,00 z?
kup teraz
59,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 299,00 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a

Sztu?ce 6osb, XIX/XXw

Stan
Nie wymaga renowacji
Rodzaj
zestaw
850,00 z?
kup teraz
42,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
dost?pne warianty
WARIANTY

SZMARAGDOWY Z?OTY PIER?CIONEK - 2,05g - DIAMENTY

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nie wymaga renowacji
4 399,00 z?
kup teraz
219,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 12 monet

LAMPA - ?YRANDOL MY?LIWSKI poro?e ?OSIA ROGI 24H

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nie wymaga renowacji
Oryginalno??
przedmiot stylizowany (replika)
1 350,00 z?
kup teraz
67,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 450,00 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a
dost?pne warianty
WARIANTY

EMALIOWANA Z?OTA BRANSOLETKA - 18,71g - DIAMENTY

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nie wymaga renowacji
5 999,00 z?
kup teraz
299,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 12 monet
dost?pne warianty
WARIANTY

SZMARAGDOWY Z?OTY PIER?CIONEK - 7,70g - DIAMENTY

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nie wymaga renowacji
8 499,00 z?
kup teraz
424,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 12 monet
dost?pne warianty
WARIANTY

SZMARAGDOWY Z?OTY PIER?CIONEK - 7,46g - DIAMENTY

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nie wymaga renowacji
4 999,00 z?
kup teraz
249,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 12 monet

Stare figury szachowe, pi?kne,dekoracyjne.

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nie wymaga renowacji
280,00 z?
kup teraz
14,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
288,99 z? z dostaw?
otrzymasz 2 monety

Du?a lampa naftowa figuralna 107cm Moreau

Stan
Nie wymaga renowacji
Oryginalno??
przedmiot stylowy (oryginalny)
2 950,00 z?
kup teraz
147,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
2 980,00 z? z dostaw?
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Przedmioty z dusz? i histori?

Antyki i starocie to ca?y zbiór przedmiotów, o których mo?na by?oby powiedzie?, ?e najlepsze lata maj? ju? za sob?. Mo?na by?oby, ale nie jest to raczej ich najtrafniejsze okre?lenie. W końcu to, ?e dany produkt nie jest ju? najnowszy i nie b?yszczy si? tak, jakby dopiero co zosta? wykonany, nie znaczy, ?e jest on bezwarto?ciowy lub bezu?yteczny. W?a?ciwie rzeczywisto?? w przypadku wielu takich przedmiotów wygl?da zupe?nie inaczej.

Antyki i starocie ciesz? si? coraz wi?ksz? popularno?ci? w ró?nych kr?gach, a ich warto?? bardzo cz?sto ro?nie wraz z wiekiem. A gdy wida?, ?e z?b czasu lekko nadgryz? ju? ceramik? czy srebro, b?d? dostrzegalne s? niewielkie ?lady u?ytkowania, z pewno?ci? nie wp?ywa to negatywnie na cen? zakupu lub sprzeda?y. Zgodnie z przyj?t? definicj? za antyk uznaje si? przedmiot sztuki dawnej, który przedstawia warto?? estetyczn?, materialn? lub zabytkow?. Antyki co do zasady s? tak?e rzadkie i nie mo?na ich skopiowa?. Zale?nie od rodzaju przedmiotu konieczny jest odpowiedni wiek, aby móc okre?li? go mianem antyku, co nie jest wymagane w przypadku staroci.

Antyki i starocie dla ka?dego

Nabywanie antyków i staroci sta?o si? modne z uwagi na warto?ci, jakie to za sob? niesie. Posiadaj?c w domu zabytkowy mebel czy zastaw?, wyra?amy zmys? estetyczny, szacunek dla historii, dajemy wyraz swojemu zainteresowaniu sztuk?, a tak?e po prostu dodajemy wn?trzu elegancji, klasy, powagi i dostojnego wygl?du. Z tych wszystkich powodów ceny antyków i staroci cz?sto mog? by? dosy? wysokie, co jednak w ?adnej mierze nie zmniejsza na nie popytu.

Najcz??ciej spotykanymi na rynku antykami i starociami s? oczywi?cie meble, ale oprócz nich mo?na znale?? bardzo wiele bi?uterii, elementów o?wietleniowych (np. lampy), pi?knej, zdobionej lub klasycznej ceramiki, ró?nego rodzaju wyrobów z metali szlachetnych (w tym ze z?ota i srebra), dost?pne s? równie? zegary czy literatura.

Antyki s? tak?e ?wietnym sposobem na inwestycj? ?rodków finansowych. Produkty tego rodzaju maj? bardzo stabiln? i zwi?kszaj?c? si? grup? odbiorców, a tak?e wysok? i równie stabiln? warto??, która w perspektywie lat b?dzie rosn??. Przegl?daj?c ofert? antyków i staroci, warto zwróci? uwag? na to, czy dany przedmiot jest autentyczny, jaki jest jego aktualny stan oraz czy materia?y jego wykonania s? trwa?e i nie ulegn? zniszczeniu w najbli?szych latach. Pozwoli to na skuteczne zamro?enie kapita?u, a by? mo?e nawet na wygenerowanie zysków po sprzeda?y dokonanej w przysz?o?ci.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro