Oferty promowane

Oferty

dost?pne warianty
WARIANTY

MAS24 APARAT WZMACNIACZ S?UCHOWY BEURER HA 50

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Ucho
prawe i lewe
129,00 z?
kup teraz
12,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
137,00 z? z dostaw?
4 osoby kupi?y
1 - 60 z 696 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Oferta aparatów s?uchowych na Allegro

S?uch to wa?ny zmys? cz?owieka. Pozwala nam na komunikacj?, zwi?ksza bezpieczeństwo, a do tego mo?e by? ?ród?em przyjemno?ci. Sprawia te? problemy, je?li cierpimy na niedos?uch. Bez odpowiednio dobranego aparatu s?uchowego mo?emy zauwa?y?, jak pogarsza si? nasze codzienne funkcjonowanie. Zaprzestanie s?yszenia osób z naszego otoczenia spowoduje problemy z komunikowaniem si?, a w dalszej konsekwencji mo?e narazi? nas na wykluczenie spo?eczne.

Problemy ze sluchem to nie tylko niedos?uch

Niedos?uch mo?e by? wrodzony, cz?sto jednak pojawia si? z wiekiem lub wraz z nim pog??bia. Dlatego nie mo?na lekcewa?y? pierwszych oznak wyst?pienia ubytków s?uchu. Osoby, których one dotkn??y mog? nie by? ?wiadome zagro?enia, twierdz?c, ?e s?ysz? d?wi?ki bez wi?kszych zmian, je?li chodzi o ich g?o?no??. Uszkodzenia s?uchu jednak mog? objawia? si? inaczej, a mianowicie w trudno?ciach z rozró?nieniem i identyfikacj? d?wi?ków. Pog??biaj?cy si? problem mo?e doprowadzi? do sytuacji, w której zwyk?y wzmacniacz s?uchu nie wystarczy. Zlekcewa?one sygna?y o pojawiaj?cej si? chorobie mog? w znacznym stopniu zaburza? komunikacj?, a co za tym idzie utrudnia? funkcjonowanie spo?eczne.

Jak radzi? sobie z ubytkami s?uchu?

Na szcz??cie technologia wychodzi naprzeciw problemom ze s?uchem i oferuje rozwi?zania pomagaj?ce odzyska? sprawno?? s?yszenia. Prostym i ?atwo dost?pnym urz?dzeniem s? wzmacniacze s?uchu. To analogowe aparaty, które wychwytuj? d?wi?ki otoczenia przez mikrofon i intensyfikuj? go przez wzmacniacz d?wi?ku, przez co staje si? lepiej s?yszalny dla u?ytkownika. To jednak prostsze technologicznie rozwi?zanie, które nie ma wp?ywu na rozwój niedos?uchu. Bardziej zaawansowane s? medyczne aparaty s?uchowe, które w swoim dzia?aniu wykorzystuj? technologi? cyfrow? i mog? by? lepiej dopasowane do potrzeb u?ytkownika, powstrzymuj?c jednocze?nie rozwój schorzenia. Wyst?puj? jako aparaty s?uchowe zauszne i wewn?trzuszne, w zale?no?ci od konstrukcji. Ceny aparatów s?uchowych s? jednak wy?sze od kosztów wzmacniaczy d?wi?ków.

Nale?y pami?ta? o tym, ?e przed wyborem urz?dzenia konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty (laryngologa, audiologa albo protetyka s?uchu), który postawi diagnoz? i pomo?e dobra? sprz?t.


Podkategorie

cofnij do Aparaty s?uchowe i akcesoria
Aparaty s?uchowe i akcesoria
wi?cej podkategorii

Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

Cechy dodatkowe

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro