Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY
999,00 z?
z kurierem
kup teraz
49,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 007,00 z? z dostaw?
otrzymasz 4 monety
4 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY
319,00 z?
z kurierem
kup teraz
15,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
327,00 z? z dostaw?
otrzymasz 4 monety
12 osób kupi?o
3 900,00 z?
kup teraz
195,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
1 osoba kupi?a

KOMATZ GTech RANGER AGREGAT MALARSKI

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
17 999,00 z?
kup teraz
899,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
1 osoba kupi?a
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Jakie agregaty budowlane przydaj? si? na budowie i nie tylko?

Post?p technologiczny u?atwia nie tylko ?ycie codzienne, ale te? upraszcza wykonywanie wielu ci??kich i ?mudnych prac na budowie czy w czasie remontów budynków. Podczas gdy kilka lat temu konieczne by?o r?czne malowanie ?cian, uk?adanie ocieplenia czy nak?adanie tynków, obecnie ka?d? z tych czynno?ci mog? u?atwi? agregaty budowlane. Wci?? jest to rozwi?zanie dost?pne g?ównie dla firm remontowo-budowlanych, ale te? coraz cz??ciej pojawiaj? si? takie mo?liwo?ci dla tych, którzy prywatnie chc? sobie wyremontowa? dom. Co trzeba wiedzie? na temat agregatów?

Agregaty budowlane i ich rodzaje

Mówi?c o tych urz?dzeniach, wi?kszo?? z nas kojarzy g?ównie agregaty pr?dotwórcze. I faktycznie – te spotyka si? najcz??ciej. Znajduj? zastosowanie w najró?niejszych miejscach, g?ównie w firmach, w których nag?a utrata zasilania oznacza?aby ogromne straty. Okazuj? si? przydatne równie? na budowach, gdzie pr?d elektryczny jeszcze nie zosta? doprowadzony, a niektóre sprz?ty czy np. o?wietlenie wymagaj? w?a?nie takiego ?ród?a energii. Nie tylko one s? przydatne czy wr?cz niezb?dne w wielu przypadkach. Agregat malarski sprawdzi si? do pokrywania farb? du?ych powierzchni. Specjalny agregat do natrysku piany oka?e si? niezrównany w przypadku uk?adania ociepleń, nawet w tak trudno dost?pnych miejscach, jak poddasza budynków. Dzi?ki temu praca idzie sprawniej, ale te? zapewnia lepsze efekty ni? wykonywanie tego zadania r?cznie. Podobnie sprawa ma si?, je?li chodzi o agregat tynkarski. To urz?dzenie równie? u?atwia prac? budowlańcom, poniewa? umo?liwia nak?adanie tynków wewn?trznych i zewn?trznych szybko i precyzyjnie, nie trac?c nic na estetyce wykonania. Ka?dy z nich ma te? jedn? dodatkow? zalet? – skraca czas trwania budowy i remontu, a to z kolei przek?ada si? dla firmy na wi?ksz? oszcz?dno??, a dla inwestora na mo?liwo?? wcze?niejszego wprowadzenia si? do budynku.

Dla kogo agregaty budowlane?

Mog?oby si? wydawa?, ?e zwyk?ego Kowalskiego takie sprz?ty nie powinny specjalnie interesowa?. Oczywi?cie ich zakup jest bardzo drogi. Nowe agregaty budowlane np. tynkarskie albo do natrysku piany to koszt si?gaj?cy nawet kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych. O ile zakup takie jest op?acalny dla firmy, o tyle do prywatnego u?ytku nie jest to dobry pomys?. Alternatyw? s? wypo?yczalnie sprz?tów, w tym tak?e agregatów. Je?li mieli?my z tymi urz?dzeniami do czynienia, warto wzi?? pod uwag? to rozwi?zanie. Mo?na tak zaoszcz?dzi? sporo czasu i stresu zwi?zanego z remontem.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro