Oferty promowane

Oficjalny sklepOficjalny sklep
dost?pne warianty
WARIANTY
Oficjalny sklepOficjalny sklep

Microlife Ci?nieniomierz Naramienny BPA2 +ZASILACZ

od
Super Sprzedawcy
-13%149,99 z?
129,99 z?
kup teraz
6,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
137,98 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
205 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Ci?nieniomierz to jeden ze sprz?tów medycznych, który ka?dy mo?e mie? we w?asnym domu z kilku powodów: jego stosunkowo niskiej ceny, ?atwo?ci obs?ugi oraz konieczno?ci codziennego kontrolowania ci?nienia krwi. Na rynku dost?pnych jest wiele ich rodzajów oraz ró?norodne akcesoria do ci?nieniomierzy. Jaki aparat do mierzenia ci?nienia kupi?, aby umo?liwia? samodzielne wykonanie wiarygodnego pomiaru ci?nienia?

Ci?nieniomierze – jaki wybra??

Ci?nieniomierze to aparaty mierz?ce ci?nienie, jakie krew wywiera na ?cianki t?tnic. Pomiaru dokonuje si? przy najwi?kszych t?tnicach, g?ównie w t?tnicy na ramieniu. Aparat do mierzenia ci?nienia pozwala na samodzieln? obserwacj? stanu zdrowia. U osób doros?ych ci?nienie skurczowe (SYS) powinno mie?ci? si? w przedziale od 90 do 135 mm Hg, a ci?nienie rozkurczowe (DIA) w przedziale od 50 do 90 mm Hg.

Przy wyborze ci?nieniomierza warto postawi? na jako??, poniewa? w przypadku chorób serca i problemów z nadci?nieniem wiarygodny pomiar jest podstaw? diagnostyki i leczenia. Ci?nieniomierze mo?na sklasyfikowa? na kilka ró?nych sposobów, jednak najpopularniejszy z nich to klasyfikacja ze wzgl?du na mechanizm kieruj?cy prac? urz?dzenia. W jej obr?bie wyró?nia si? ci?nieniomierze elektroniczne i manualne. Manualne, czyli zegarowe, to zdecydowanie starsza technologia, która wymaga nieco wprawy, co znacznie utrudnia wykonanie pomiaru i odczytanie go. Ci?nieniomierze elektryczne natomiast s? bardzo proste w obs?udze – wystarczy za?o?y? je na nadgarstek lub rami? i nacisn?? odpowiedni przycisk, a po chwili odczyta? wynik pomiaru z wy?wietlacza urz?dzenia. Elektryczny ci?nieniomierz nadgarstkowy lub ramienny to sprz?t niewielki i znacznie przyspieszaj?cy ca?y proces. Dzi?ki braku skomplikowanego schematu post?powania bez problemu mog? korzysta? z niego osoby starsze. Cz?sto pojawiaj? si? s?uchy, ?e ci?nieniomierze elektryczne przek?amuj? pomiar, uniemo?liwiaj?c analiz? dok?adnych zmian stanu zdrowia pacjenta. Nie jest to do końca prawdziwe stwierdzenie – wiele zale?y od jako?ci aparatu. Cena ci?nieniomierza zale?y od jego jako?ci i producenta. Najlepsze, ale i najbardziej kosztowne s? ci?nieniomierze Microlife.

Aby zapewni? sobie lub bliskiej osobie wiarygodny aparat do mierzenia ci?nienia, warto postawi? przede wszystkim na sprawdzon? jako??. Mog? zagwarantowa? j? uznane na rynku marki zajmuj?ce si? produkcj? sprz?tów medycznych. Dobrym rozwi?zaniem mo?e by? ci?nieniomierz Omron – ta marka proponuje swoim klientom ró?ne rodzaje aparatów, dlatego ka?dy mo?e znale?? odpowiedni dla siebie. Inna godna polecenia propozycja to ci?nieniomierz Microlife – to automatyczny ci?nieniomierz naramienny posiadaj?cy wiele zaawansowanych funkcji, co odró?nia go od podstawowych sprz?tów tego typu. To mi?dzy innymi funkcja wykrywania arytmii, wska?nik ruchu ramienia czy poprawno?ci za?o?enia mankietu. Mimo to aparat jest prosty w obs?udze. Ci?nieniomierze ró?nych marek kupi? mo?na na Allegro w korzystnych cenach.


Podkategorie

cofnij do Ci?nieniomierze i akcesoria
Ci?nieniomierze i akcesoria
wi?cej podkategorii

Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Miejsce pomiaru

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro