Kaski motocyklowe

153 834oferty
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

Szeroka oferta kasków motocyklowych

Sprawd?
Zobacz wi?cej

W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY
219,00 z?
kup teraz
10,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
227,99 z? z dostaw?
6 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
222,00 z?
kup teraz
11,10 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
230,99 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
31 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
222,00 z?
kup teraz
11,10 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
230,99 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
35 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
175,00 z?
kup teraz
8,75 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
183,99 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
6 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
167,00 z?
kup teraz
8,35 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
175,99 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
9 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
366,00 z?
z kurierem
kup teraz
18,30 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 5 monet
2 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY
127,00 z?
kup teraz
6,35 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
135,99 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
3 osoby kupi?y
dost?pne warianty
WARIANTY
189,99 z?
z kurierem
kup teraz
9,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
198,59 z? z dostaw?
otrzymasz 3 monety
1 osoba kupi?a
dost?pne warianty
WARIANTY
366,00 z?
z kurierem
kup teraz
18,30 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 5 monet
1 osoba kupi?a
Oferta sponsorowana

Kask AGV K-5 MS Hurricane 2 Black/Silver

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
1 199,00 z?
z kurierem
kup teraz
119,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 207,99 z? z dostaw?
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Na motocyklu zawsze w kasku

Kask motocyklowy to podstawowe wyposa?enie ka?dego motocyklisty. Zadaniem tego urz?dzenia jest oczywi?cie ochrona g?owy przed urazami mechanicznymi np. w przypadku kolizji lub upadku. Jazda motocyklem bez kasku to skrajna nieodpowiedzialno?? i ogromne niebezpieczeństwo. Nawet je?li uwa?asz si? za doskona?ego kierowc?, pami?taj, ?e ewentualny wypadek mo?e spowodowa? inny uczestnik ruchu drogowego. A motocykli?ci s? o wiele s?abiej chronieni konstrukcj? pojazdu ni? ma to miejsce w przypadku jazdy samochodem, a ujmuj?c wprost – poza w?asnym ubiorem i wyposa?eniem nie s? w ?aden sposób zabezpieczeni.

Kaski motocyklowe – jak wybra??

Kaski motocyklowe mo?na naby? w bardzo ró?nej cenie, dlatego te? kwota zakupu cz?sto jest istotnym czynnikiem wp?ywaj?cym na decyzje. Co ciekawe najnowszy i najdro?szy model sk?adaj? si? mniej wi?cej z tym samych elementów: skorupy, wype?nienia, zapi?cia, wizjera i wy?ció?ki. Du?e zró?nicowanie cenowe wynika z wykorzystanych materia?ów oraz zastosowanych technologii. Przy tańszych kaskach do wykonania skorupy stosuje si? plastik formowany na gor?ca, który jest do?? kruchy oraz styropian jako wype?nienie. W przypadku kasków z wy?szej pó?ki oba materia?y zast?powane s? odpowiednio przez multikompozyt (bardzo wytrzyma?a mieszkanka w?ókien m.in. w?glowych i szklanych) oraz EPS o zró?nicowanej g?sto?ci.

Kolejny istotny element przy wyborze to preferowany styl jazdy i posiadany motocykl. Przy sportowym i dynamicznym prowadzeniu motocykla najlepiej sprawdzaj? si? kaski integralne, podczas podró?y turystycznych natomiast kaski szcz?kowe (czasem tak?e integralne). Przy off-roadzie motocykli?ci wybieraj? zwykle kaski z daszkiem, kaski otwarte to natomiast wyposa?enie w?a?cicieli cruiserów i chopperów. Mo?na oczywi?cie stosowa? inne typy kasków, w niektórych przypadkach mo?e to by? niewygodne, a nawet niebezpieczne. Ponadto kaski dost?pne w sprzeda?y posiadaj? ró?nego rodzaju certyfikaty. Warto przyjrze? si?, jakie standardy spe?nia wybrany model.

Kluczowym aspektem dopasowania kasku jest jednak rozmiar. Nowy produkt powinien by? nieco za ciasny, gdy? jego wy?ció?ka w do?? krótkim czasie dopasuje si? do kszta?tu g?owy. Kask motocyklowy nie mo?e obraca? si? na g?owie, a mi?dzy skurup? a g?ow? powinno by? tyle miejsca, aby mo?liwe by?o w?o?enie maksymalnie dwóch palców. Wszelkie luzy zmniejszaj? ochron? g?owy w czasie korzy?ci. Aby najlepiej dopasowa? rozmiar kasku, warto skorzysta? z tabel podanych przez producenta. Bez wzgl?du na model posiadanego kasku, zawsze pami?taj, aby na motocyklu je?dzi? bezpiecznie i rozwa?nie.


Podkategorie

cofnij do Cz??ci i akcesoria motocyklowe
Cz??ci i akcesoria motocyklowe
wi?cej podkategorii

Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Rozmiar

WI?CEJ (14)

Producent

WI?CEJ (43)

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro