?Cz??ci samochodowe nowe i u?ywane

24 395 336ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

MODU? ?WIATE? D?UGICH DZIENNYCH DRL Dzienne

od
Super Sprzedawcy
Pasuje do
Wiele modeli
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Inny
118,99 z?
z kurierem
kup teraz
11,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
127,98 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
76 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Cz??ci samochodowe

Samochód, jak ka?de urz?dzenie mechaniczne – od czasu do czasu ulega ró?nego rodzaju usterkom. Oczywi?cie nie znaczy to, ?e o samochód nie nale?y dba?. Wr?cz przeciwnie – je?li w?a?ciwie u?ytkujesz swoje auto, pilnujesz terminów przegl?dów technicznych czy systematycznie wymieniasz wszystkie p?yny eksploatacyjne, ryzyko niespodziewanej awarii jest znacznie mniejsze. Gdy jednak jaki? element przestanie spe?nia? swoj? funkcj?, nale?y kupi? now? cz??? samochodow? i j? w?a?ciwie zamontowa? w poje?dzie.

W naszej ofercie cz??ci samochodowych znajduj? si? miliony elementów do pojazdów rozmaitych marek i typów. Przy wyborze odpowiedniej cz??ci nale?y oczywi?cie wzi?? pod uwag? przede wszystkim producenta, a w niektórych przypadkach tak?e model, rok produkcji czy rodzaj jednostki nap?dowej. Do wyboru s? ponadto oryginalne cz??ci, a tak?e zamienniki. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, oba rozwi?zania maj? swoje mocne i s?abe strony. Cz??ci samochodowe nowe s? lepszej jako?ci, wykonane z trwalszych materia?ów, d?u?ej mog? spe?nia? swoj? funkcj?, a do tego cz?sto pro?ciej je zamontowa?. Zamienniki s? natomiast zwykle du?o tańsze. Decyzja pozostaje kwesti? indywidualn?, zale?nie od rodzaju elementu lepszym rozwi?zaniem mo?e by? zakup cz??ci samochodowych nowych lub zamienników. Alternatyw? s? te? cz??ci samochodowe u?ywane, pami?taj jednak, ?e nigdy nie mo?esz mie? pewno?ci co do ich rzeczywistego stanu.

Jak szuka? cz??ci samochodowych?

Z uwagi na bardzo bogat? ofert? ró?nego rodzaju cz??ci samochodowych, zosta?y one odpowiednio posegregowane, aby ?atwiej mo?na by?o odnale?? najlepszy element do twojego auta. W asortymencie znajduj? si? m.in. cz??ci karoserii, filtry do samochodu, elementy o?wietleniowe, silniki wraz z osprz?tem, a tak?e cz??ci do poszczególnych uk?adów samochodu, w tym uk?adu ch?odzenia, uk?adu hamulcowego, uk?adu paliwowego, uk?adu zawieszenia i uk?adu wydechowego.

Sam wybór i zakup danej cz??ci nie rozwi??e jednak usterki w samochodzie. Nawet je?li nie posiadasz specjalistycznej wiedzy, wiele elementów bez trudu mo?esz wymieni? samodzielnie – b?dzie to oszcz?dno?ci? zarówno pieni?dzy, jak i czasu. Przyk?adem mog? by? cho?by wycieraczki samochodowe czy lusterka. Je?eli jednak nie jeste? pewien, jak zamontowa? wybran? cz???, lub ca?o?? naprawy jest zbyt skomplikowana, udaj si? do specjalistycznego warsztatu. Sprawny samochód to auto nie tylko komfortowe, ale i bezpieczne, dlatego te? systematyczna wymiana zu?ytych cz??ci i ich w?a?ciwy monta? to absolutna podstawa.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro