W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

MODU? ?WIATE? D?UGICH DZIENNYCH DRL Dzienne

od
Super Sprzedawcy
Pasuje do
Wiele modeli
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Inny
118,99 z?
z kurierem
kup teraz
11,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
127,98 z? z dostaw?
71 osób kupi?o

?wiat?a Dzienne Do Wszystkich Marek Modu? DRL

od
Super Sprzedawcy
Pasuje do
Wiele modeli
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Inny
118,99 z?
z kurierem
kup teraz
11,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
127,98 z? z dostaw?
20 osób kupi?o
Oferta sponsorowana

LAMPA TYLNA TOYOTA COROLLA E12 04-07

Stan
U?ywany
Producent cz??ci
Toyota (oryginalne OE)
149,00 z?
kup teraz
14,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
179,00 z? z dostaw?
otrzymasz 10 monet
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Lampy w samochodzie

O?wietlenie to bardzo wa?ny system w ka?dym aucie, który wp?ywa zarówno na bezpieczeństwo poruszania si? po drogach, jak i komfort podró?owania. W Polsce obowi?zuje nakaz jazdy z w??czonymi ?wiat?ami przez ca?y rok, a ich brak mo?e by? powodem otrzymania np. mandatu karnego. Ma?o tego – samochód z niesprawnym o?wietleniem nie przejdzie pozytywnie tak?e przegl?du technicznego.

Ka?dy kierowca jest zobowi?zany do zapewnienia w?a?ciwego o?wietlenia. W ten sposób nie tylko zwi?ksza w?asn? widoczno?? na drodze, ale równie? zwi?ksza swoje pole widzenia. W tym miejscu nale?y podkre?li? wag? w?a?ciwego ustawienia lamp przednich i tylnych. Szczególnie lampy z przodu pojazdu musz? by? nakierowane w taki sposób, aby nie o?lepia? innych uczestników ruchu drogowego. W tym celu najlepiej uda? si? do mechanika. Element ten jest kontrolowany podczas ka?dego przegl?du samochodu, warto równie? wybra? si? do specjalisty po ka?dorazowej wymianie lampy. W nowszych autach wymiana lamp mo?e by? do?? skomplikowana, dlatego te? wielokrotnie lepiej j? równie? zleci? mechanikowi.

Lampy przednie i tylne oraz pozosta?e o?wietlenie – jak wybra??

W ofercie znajduje si? du?y wybór ró?nego rodzaj lamp do samochodów. Przegl?daj?c dost?pny asortyment, warto zwróci? uwag? przede wszystkim na producenta danego artyku?u, a tak?e na mark?, model i rocznik posiadanego auta. Na tej podstawie dobierzesz w?a?ciwe lampy. W asortymencie mo?na znale?? lampy ró?nego typu (np. lampy tradycyjne i ksenonowe), dost?pne s? cz??ci oryginalne renomowanych producentów, a tak?e zamienniki ró?nego stopnia. W du?ej mierze od tego zale?y cena ich zakupu. Zaleca si? nabywanie oryginalnych produktów, które cechuj? si? wy?sz? trwa?o?ci? oraz efektywno?ci? dzia?ania.

Ponadto w ofercie dost?pne s? pozosta?e lampy – np. kierunkowskazy, lampy obrysowe i ostrzegawcze, a nawet pod?wietlenie tablicy rejestracyjnej. Ponadto mo?na naby? tak?e inne elementy o?wietleniowe, jak np. odblaski, czujniki czy sterowniki ?wiate?, które s? niezb?dne do prawid?owego dzia?ania lamp.

?aden kierowca nie mo?e lekcewa?y? roli o?wietlenia w codziennym u?ytkowaniu samochodu. Od tego zale?y to, w jakim stopniu b?dziesz widoczny na drodze, a tak?e twoje w?asne pole widzenia. O?wietlenie w samochodzie to kluczowy element, który po?rednio wp?ywa na bezpieczeństwo kierowcy oraz pasa?erów.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Producent cz??ci

WI?CEJ (321)

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro