W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

BEHR TERMOSTAT BMW E46 E39 E60 E83 E53 M52 M54

od
Super Sprzedawcy
Pasuje do
Wiele modeli
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Behr
145,00 z?
z kurierem
kup teraz
14,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
153,99 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
3 osoby kupi?y
Oficjalny Sklep MarkiOficjalny Sklep Marki
Oficjalny Sklep MarkiOficjalny Sklep Marki

MODU? STEROWNIK WENTYLATORA MITSUBISHI OUTLANDER

od
Super Sprzedawcy
Pasuje do
Wiele modeli
Stan
Nowy
Producent cz??ci
NTY
85,00 z?
z kurierem
kup teraz
93,99 z? z dostaw?
6 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY

TERMOSTAT OBUDOWA REGULATOR VW AUDI SEAT 2.0 TDI

od
Super Sprzedawcy
Pasuje do
Wiele modeli
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Audi (oryginalne OE)
199,00 z?
kup teraz
19,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
207,00 z? z dostaw?
12 osób kupi?o

INTERCOOLER VW T5 2003-2016 1.9 2.0 2.5 D NOWY

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Loro
279,00 z?
kup teraz
27,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
294,00 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
6 osób kupi?o

WENTYLATOR CH?ODNICY BMW 3 E46 1998-2006 NOWY

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Loro
369,00 z?
kup teraz
36,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
384,00 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
1 osoba kupi?a

CH?ODNICA WODY AUDI A4 B6 B7 2000-2007 NOWA

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Loro
149,00 z?
kup teraz
14,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
164,00 z? z dostaw?
otrzymasz 8 monet
1 osoba kupi?a
dost?pne warianty
WARIANTY

TERMOSTAT VW AUDI SEAT SKODA 2.0 TDI ORYGINA? ASO

od
Super Sprzedawcy
Pasuje do
Wiele modeli
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Audi (oryginalne OE)
199,00 z?
kup teraz
19,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
207,00 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Samochodowy uk?ad ch?odzenia

Cho? g?ówn? rol? uk?adu ch?odzenia jest obni?anie temperatury jednostki nap?dowej, to warto zauwa?y?, ?e sama nazwa tego systemu nie do końca jest zgodna z prawd?. Wynika to z faktu, i? temperatura silnika nie mo?e by? te? zbyt niska, wi?c uk?ad ten powinien w?a?ciwie by? okre?lany mianem uk?adu zachowania optymalnej temperatury silnika. Wych?odzona jednostka nap?dowa pracuje nieprawid?owo, co jest szczególnie widoczne w czasie zimy.

Uk?ad ch?odzenia jest bardzo wa?ny dla odpowiedniej pracy silnika dlatego, i? w przypadku zbyt wysokiej temperatury mo?e doj?? do przegrzania jednostki nap?dowej i bardzo powa?nych uszkodzeń, których naprawa mo?e s?ono kosztowa?. Zbyt niska temperatura silnika skutkuje natomiast niew?a?ciwymi proporcjami mieszanki powietrzno-paliwowej oraz jej z?ym spalaniem.

Najlepsza temperatura cieczy ch?odz?cej silnika mie?ci si? w granicach od 85 stopni Celsjusza do 90 stopni Celsjusza – mierzy si? j? przy wylocie silnika. W teorii lepsz? prac? jednostki nap?dowej mo?na by?oby osi?gn?? przy 100 stopniach Celsjusza, wtedy jednak niemo?liwe by?oby przystosowanie do spe?niania swojej funkcji uk?adu ch?odzenia.

Nie mo?na pomin?? jeszcze jednego zadania uk?adu ch?odzenia – otó? odpowiada on za ogrzewanie kabiny pasa?erskiej. Funkcj? t? wykonuje nagrzewnica, która emituje ciep?o i za pomoc? wentylatora dostarcza je do wn?trza pojazdu.

Warto te? zauwa?y?, ?e obecnie najcz??ciej stosuje si? uk?ady ch?odzenia ciecz?, które okre?lane s? te? jako uk?ady po?rednie. Wynika to z faktu, i? to w?a?nie ciecz jest po?rednikiem mi?dzy jednostk? nap?dow? oddaj?c? ciep?o do cieczy a powietrzem, które faktycznie powoduje ch?odzenie. Coraz rzadziej spotykane s? samochody z bezpo?rednimi uk?adami ch?odzenia, gdzie do faktycznego ch?odzenia dochodzi za pomoc? powietrza.

Ch?odnice i inne elementy uk?adu ch?odzenia

Jak przy w?a?ciwie ka?dym tego rodzaju systemie w samochodzie, na uk?ad ch?odzenia sk?ada si? wiele elementów, które musz? w?a?ciwie wspó?pracowa?. Kluczowa jest oczywi?cie ch?odnica, oprócz tego istotne s? jeszcze m.in. czujniki temperatury p?ynu ch?odz?cego, pompy wody, termostaty, przewody uk?adu ch?odzenia czy zbiorniki wyrównawcze i wentylatory ch?odnicy.

Wszystkie dost?pne produkty zosta?y podzielone na odpowiednie podkategorie, dzi?ki czemu ?atwo znajdziesz poszukiwany element. Do wyboru s? zarówno oryginalne artyku?y, jak i zamienniki, które s? sporo tańsze. Nale?y jednak pami?ta?, ?e oryginalne produkty zwykle dzia?aj? lepiej i d?u?ej spe?niaj? swoj? funkcj?.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Producent cz??ci

WI?CEJ (334)

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro