W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferta sponsorowana

Pilot alarm Taxi 3B0953252D

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Producent cz??ci
Volkswagen (oryginalne OE)
100,00 z?
z kurierem
kup teraz
10,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
108,00 z? z dostaw?

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Uk?ad elektryczny w samochodzie

W dzisiejszej motoryzacji coraz wi?cej zale?y od uk?adu elektrycznego oraz zaawansowanej elektroniki. Poszczególne systemy s? sterowane za pomoc? ró?nego rodzaju uk?adów elektrycznych, a ich awaria lub usterka mo?e prowadzi? do znacznego obni?enia komfortu prowadzenia auta, a nawet podwy?szenia ryzyka niebezpiecznej sytuacji na drodze. Ponadto niesprawno?? uk?adu elektrycznego prowadzi te? do szybszej eksploatacji niektórych podzespo?ów. Z tego te? powodu wszystkie usterki nale?y eliminowa? jak najszybciej. Nale?y przy tym pami?ta?, ?e ?ród?em k?opotów mo?e by? wiele elementów, cz?sto wi?c niezb?dna jest diagnoza do?wiadczone elektryka.

Podstawowym i najwa?niejszym elementem uk?adu elektrycznego jest oczywi?cie akumulator. To jego w?a?ciwe dzia?anie decyduje m.in. o uruchomieniu silnika, lecz nie tylko. Sprawny akumulator pozwala na prac? wielu systemów i podzespo?ów, wystarczy wspomnie? o tych najbardziej podstawowych, jak cho?by elektryczne opuszczanie czy podgrzewanie szyb, radio, klimatyzacja czy pod?wietlane cz??ci kokpitu kierowcy. Akumulator odpowiada za dostarczenie pr?du do uk?adu zap?onowego oraz paliwowego przed uruchomieniem jednostki nap?dowej.

Bardzo istotny jest te? rozrusznik i alternator. Pierwszy z wymienionych elementów pobiera niewielk? ilo?? pr?du z akumulatora i odpowiada za wprawienie w ruch ko?a zamachowego. Natomiast po uruchomieniu jednostki nap?dowej alternator odpowiada za ?adowanie akumulatora oraz tworzy pr?d, który wykorzystywany jest nast?pnie do zasilania wszystkich elementów uk?adu elektrycznego w samochodzie.

Centralne zamki, czujniki i inne

W ofercie znajduje si? szeroki zasób urz?dzeń i elementów uk?adu elektronicznego wykorzystywanych w samochodach. Poszukuj?c odpowiedniego produktu, warto w pierwszej kolejno?ci wybra? jedn? z podkategorii, dzi?ki czemu ?atwiej dotrzesz do interesuj?cego ci? artyku?u. W asortymencie dost?pne s? m.in. centralne zamki, ró?nego rodzaju czujniki (np. drzwi, parkowania, pr?dko?ci, temperatury), sterowniki silnika, ?wiece, a tak?e materia?y instalacyjne. To one pozwalaj? na w?a?ciwy monta? zakupionych elementów – w końcu po to dokonuje si? wymiany, aby dzia?a?y prawid?owo.

Bardzo istotna jest kontrola dzia?ania i ewentualna wymiana wszystkich czujników. To od ich poprawnego funkcjonowania zale?y, czy kierowca zostanie na czas poinformowany o usterce wa?nego systemu lub podzespo?u. Je?li czujnik nie dzia?a w?a?ciwie, odpowiadaj?ca mu kontrola nie zapali si? w momencie awarii lub b?dzie stale zapalona.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Producent cz??ci

WI?CEJ (607)

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu