W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Wyposa?enie wn?trza pojazdu

Wn?trze samochodu do prawdziwe królestwo ka?dego kierowcy. Prowadz?c pojazd, sp?dzasz tam wiele czasu, nie dziwi zatem fakt, ?e chcesz, aby kabina by?a komfortowa i zapewnia?a wygodne warunki podczas podró?y. Trend ten szczególnie widoczny jest w przypadku nowoczesnych samochodów, w których nie brakuje ró?nego rodzaju udogodnień w kokpicie. My?l?c o wn?trzu, jako pierwsze do g?owy przychodz? oczywi?cie siedzenia wraz z obiciami czy pulpit kierowcy. To jednak nie wszystkie elementy, które mog? wp?yn?? na komfort podró?y.

W ?rodku pojazdu nie brakuje innych cz??ci, które warunkuj? wygod?, a czasem nawet bezpieczeństwo kierowcy i pasa?erów. Od czasu do czasu mo?e doj?? do konieczno?ci ich wymiany, co wi??e si? z zakupem nowego elementu. Dlatego te? wszystkie cz??ci wn?trza kabiny zosta?y posegregowane na podkategorie, aby ?atwiej mo?na by?o odnale?? w?a?ciwe wyposa?enie. Podczas poszukiwań nale?y oczywi?cie uwzgl?dni? mark? posiadanego pojazdu oraz rok jego produkcji, czasem równie? rodzaj nadwozia.

Elementy mocuj?ce, boczki baga?nika, boczki drzwi...

Mog?oby si? wydawa?, ?e we wn?trzu kabiny niewiele elementów mo?e podlega? wymianie. Rzeczywisto?? jest zupe?nie inna – cho? wiele zale?y tu oczywi?cie od modelu twojego auta. Warto wiedzie?, ?e do?? du?o cz??ci mo?esz zdemontowa? i zamontowa? samodzielnie – szczególnie przy nieco starszych samochodach. Nie potrzebujesz do tego zaawansowanej wiedzy motoryzacyjnej, lecz na pewno wskazana b?dzie cho? odrobina zdolno?ci majsterkowania.

Wybieraj?c cz??ci takie jak elementy boczków drzwi, boczków baga?nika lub deski rozdzielczej mo?esz si? zdarzy?, ?e dost?pne b?d? zarówno orygina?y, jak i zamienniki. Pierwsze z wymienionych w niemal ka?dym przypadku s? lepiej dopasowane i wykonane z lepszych materia?ów, ponadto d?u?ej mog? sprawowa? swoj? funkcj?. Niestety s? te? nieco dro?sze, dlatego bud?etow? alternatyw? s? zamienniki. Opcjonalnie mo?esz wybra? tak?e cz??ci u?ywane. Pami?taj te?, aby ostro?nie pracowa? z elementami mocuj?cymi – w niektórych miejscach ?atwo je uszkodzi?.

Je?li poszukujesz pojedynczych elementów wyposa?enia wn?trza lub gotowych zestawów do kabiny samochodu, koniecznie sprawd? nasz? ofert?. Prosty system wyszukiwania pozwala na ?atwe odnalezienie odpowiedniego produktu, a bogaty asortyment stwarza du?e mo?liwo?ci wyboru.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro