Diamenty

156ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Dwunasta licytacja Strefy Kolekcjonera. Sztuka z renomowanych galerii i domów aukcyjnych. Zobacz wi?cej

Przeczytaj to, zanim nab?dziesz lub kupisz Produkty inwestycyjne albo Z?ote monety kolekcjonerskie.
Je?li kupujesz produkt inwestycyjny, którego cena zale?y wy??cznie od wahań na rynku finansowym, nie masz 14-dniowego okresu na odst?pienie od umowy. Reguluje to art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z dnia 30 marca 2017 r. Dlatego rozs?dnie przemy?l decyzj? zakupu.

Oferty

1 260,00 z?
kup teraz
126,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 288,00 z? z dostaw?
2 950,00 z?
kup teraz
295,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
2 978,00 z? z dostaw?
1 260,00 z?
kup teraz
126,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 288,00 z? z dostaw?
4 150,43 z?
kup teraz
415,04 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
4 164,43 z? z dostaw?
1 - 60 z 156 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Diamenty – czy warto w nie inwestowa??

Diamenty kojarz? si? z bardzo drogimi kamieniami – nie bez powodu. S? to jedne z najdro?szych kamieni na ?wiecie i wydawa? by si? mog?o, ?e na ich kupno mog? pozwoli? sobie tylko bogaci biznesmeni, którzy chc? raczy? si? ich pi?knem. By? mo?e jest w tym ziarnko prawdy, ale nie do końca – okazuje si?, ?e coraz cz??ciej diamenty to produkty inwestycyjne, a dzi?ki du?ej rozpi?to?ci cenowej wcale nie trzeba by? bogaczem, aby móc naby? taki kamień. Czy inwestowanie w diamenty si? op?aca?

Diamenty niejedno maj? imi? i o ile wej?cie w posiadanie niektórych z nich wymaga ogromnych nak?adów finansowych, to zdarzaj? si? tak?e doskona?e okazje zakupu tego kamienia. Zakres cenowy jest bardzo szeroki i ci??ko jednoznacznie okre?li? jego ramy – w zale?no?ci od masy, czysto?ci i szeregu innych wyznaczników diament mo?e kosztowa? od kilku tysi?cy do kilkunastu milionów z?otych. Inwestowanie w diamenty ma wiele zalet – nie bez powodu rynkowy obrót tymi kamieniami jest bardzo dynamiczny. Ograniczona ilo?? tych kamieni na rynku daje szans? na du?y wzrost i zwrot z inwestycji. To tak?e doskona?y sposób ulokowania swoich pieni?dzy – diament to bardzo wygodny i kompaktowy obiekt inwestycji, który mo?na mie? stale pod fizycznym nadzorem, przechowuj?c go nawet we w?asnym domu. Co wi?cej, tego typu inwestycj? mo?na zaku? w z?oto lub srebro i stworzy? bi?uteri?, np. pier?cionek lub naszyjnik, który stanie si? rodzinnym dziedzictwem. Ogromn? zalet? jest tak?e brak konieczno?ci p?acenia podatku od zysku kapita?owego, co jest pewn? niedogodno?ci? w przypadku innych rodzajów inwestycji.

Diamenty – co wp?ywa na ich warto???

Warto?? diamentów ocenia si? na podstawie czterech czynników: masy, barwy, czysto?ci oraz szlifu. Ka?dy z nich posiada oddzieln? skal?, któr? kieruj? si? specjali?ci przy ocenie kamienia. Warto pami?ta?, ?e cena zale?y od wszystkich czynników jednocze?nie, a wi?c dwa diamenty o jednakowej masie ró?ni?ce si? np. czysto?ci?, b?d? mia?y tak?e inn? warto??. Te ró?nice mog? mie? znaczenie dla inwestora, co nie oznacza jednak, ?e kamienie o gorszych parametrach nie powinny by? obiektem inwestycji. Faktem jest, ?e stopa zwrotu zale?e? b?dzie od klasy diamentów, jednak ka?dy tego typu kamień mo?e by? rozpatrywany w kategorii produktu inwestycyjnego. Inwestorzy powinni mie? na uwadze jeszcze jeden fakt: inwestycja w wi?ksze diamenty op?aca si? o wiele bardziej ni? w mniejsze, poniewa? poda? jest znacznie mniejsza.


Podkategorie

cofnij do Produkty inwestycyjne
Produkty inwestycyjne
wi?cej podkategorii

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

 • 156
 • 153
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

Masa (ct)

Barwa

 • 32
 • 38
 • 29
 • 21
 • 17
 • 0
WI?CEJ (1)

Czysto??

Kszta?t

 • 135
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
WI?CEJ (4)

Geneza powstania

 • 135
 • 0
 • 0

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果