Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Pasta do z?bów

Pasta do z?bów to jeden z podstawowych ?rodków s?u??cych do higieny jamy ustnej. Czasy stosowania uniwersalnej pasty do z?bów odchodz? jednak w zapomnienie, a na rynku pojawia si? coraz wi?cej produktów posiadaj?cych szereg sprecyzowanych w?a?ciwo?ci. Dzi?ki temu mo?na dobra? past? dopasowan? do indywidualnych potrzeb czy preferencji. W pewnym sensie dzisiejsze pasty do z?bów mo?na okre?li? mianem past do zadań specjalnych.

Jakie s? rodzaje past do z?bów?

Jednymi z najcz??ciej stosowanych past do z?bów s? pasty wybielaj?ce. Nie jest to zaskakuj?ce z uwagi na powszechne uwielbienie pi?knych i bia?ych z?bów, które poniek?d sta?y si? wr?cz synonimem sukcesu. Oczywi?cie pasty wybielaj?ce doskonale czyszcz? z?by i pozbywaj? si? pozosta?o?ci pokarmu czy bakterii, lecz oprócz tego zawieraj? w swoim sk?adzie specjalne ?rodki ?cierne. Zwykle s? to ró?nego rodzaju mikroskopijne kuleczki, których zadaniem jest eliminowanie przebarwień.

Innym typem past s? pasty pozbawione fluoru. Co ciekawe, nie s? one przeznaczone wy??cznie dla dzieci. Fluor znany jest ze swoich doskona?ych oddzia?ywań na szkliwo, z drugiej strony jednak niekorzystnie wp?ywa na zawarto?? wapnia, przez co pasty z fluorem nie s? najlepszym rozwi?zaniem dla osób z du?? liczb? plomb i ubytków. W pastach bez fluoru substancja ta jest zast?powana zio?ami i sk?adnikami mineralnymi.

Bardzo specyficzn? grup? past do z?bów stanowi? pasty do aparatów ortodontycznych. Przy noszeniu aparatu korzystanie z takiej pasty nie jest niezb?dne, pozwala jednak na unikni?cie wielu niedogodno?ci. W swoim sk?adzie zawieraj? bowiem np. ?rodki antyseptyczne, przez co w wi?kszym stopniu dbaj? o higien? jamy ustnej, co jest utrudnione poprzez obecno?? aparatu.

Osoby z nadwra?liwo?ci? dzi?se? lub z?bów powinny korzysta? z delikatnej pasty – w przeciwnym razie nara?aj? si? na dolegliwo?ci bólowe podczas mycia z?bów czy spo?ywania posi?ków. Pasty do z?bów wra?liwych zamykaj? kanaliki nerwowe, zmniejszaj?c tym samym poczucie dyskomfortu.

Pasty przeciwpróchnicze natomiast maj? zapobiega? wyst?pieniu tej jednostki chorobowej lub j? wyeliminowa?. Zale?nie od wskazań producenta, tak? past? mo?na stosowa? codziennie, albo tylko przez okres leczenia próchnicy. Pami?taj, ?e wybór w?a?ciwej pasty do z?bów ma ogromne znaczenie w kontek?cie dbania o higien? z?bów i jamy ustnej. Bezpiecznym rozwi?zaniem jest zakup pasty do z?bów renomowanych i sprawdzonych producentów.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro