Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

Bielsze z?by w 30 dni!

Sprawd?
Zobacz wi?cej

Oferty promowane

1 - 60 z 4324 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Wybielanie z?bów w domu

Zdrowy i pi?kny u?miech to w du?ej mierze zas?uga zadbanych z?bów. ?nie?nobia?e z?by prezentuj? si? bardzo estetycznie, dodaj? elegancji, a do tego uwa?ane s? za bardzo atrakcyjny atrybut – zarówno kobiety, jak i m??czyzny. Nie dziwi zatem fakt, ?e zabiegi wybielania z?bów w gabinetach stomatologicznych ciesz? si? rosn?c? popularno?ci?. Chocia? wykazuj? wysok? skuteczno??, s? jednak do?? drogie, mog? te? wywo?ywa? efekty uboczne np. w postaci nadwra?liwo?ci z?bów. Z tych powodów wiele osób decyduje si? na wybielanie z?bów w domu. Pozwala to na osi?gni?cie zadowalaj?cych efektów, nie nadwyr??aj?c przy tym zbytnio posiadanego bud?etu.

Wybielanie z?bów – jak wybra? najlepsz? metod? dla siebie?

Najcz??ciej spotykane s? dwie metody wybielania z?bów w domu. Pierwsza z nich to dobrze znane paski wybielaj?ce z?by. W zestawie znajduje si? okre?lona liczba osobnych pasków, które zosta?y pokryte w?a?ciwymi substancjami wybielaj?cymi. Najcz??ciej to nadtlenek wodoru, spotyka si? tak?e np. w?giel. Wspomniane paski nale?y na?o?y? na z?by na noc, d?u?szy pasek zawsze przeznaczony jest do górnej szcz?ki. Ich za?o?enie nie sprawia trudno?ci, wystarczy przy?o?y? je do z?bów i lekko docisn??.

Korzystaj?c z tej metody wybielania z?bów, nale?y zachowa? ostro?no?? i stosowa? si? do zaleceń producenta. D?ugo?? kuracji mo?e trwa? od kilku dni do nawet kilku miesi?cy, zale?nie od wskazań wytwórcy pasków do wybielania z?bów. Zmienny mo?e by? tak?e czas pojawienia si? efektów, nie nale?y wi?c zniech?ca? si? po pierwszych dniach (czy nawet tygodniach) bez widocznej ró?nicy. Warto przy tym jednak zaznaczy?, ?e nadtlenek wodoru mo?e mie? destrukcyjny wp?yw na szkliwo. Alternatywn? metod? s? nak?adki z ?elem wybielaj?cym. Ich stosowanie jest bardziej skomplikowane, nie powinno jednak nastr?cza? wi?kszych problemów. ?el zawarty w opakowaniu nale?y na?o?y? na nak?adki z silikonu i przy?o?y? do z?bów na czas snu – oczywi?cie zgodnie z zaleceniami producenta. Nak?adka dopasowuje si? do kszta?tu z?bów. Niektóre produkty wzbogacone s? o ?wiat?o LED, które przyspiesza i pot?guje efekty. Z regu?y nak?adki z ?elem wykazuj? lepsze dzia?anie ni? paski wybielaj?ce.

Pami?taj, by w przypadku wyst?pienia efektów ubocznych, skontaktowa? si? ze specjalist?. Zaleca si? te? wybór preparatu renomowanego producenta, który jest rekomendowany przez stomatologów. Gwarantuje to lepsz? skuteczno?? i bezpieczeństwo jego u?ytkowania, gdy? nieprawid?owe wybielanie z?bów w domu mo?e niekorzystnie wp?ywa? na stan z?bów.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Liczba pasków

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro