?Instrumenty - sklep muzyczny

125 650ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY

Ukulele Harley Benton Czarne FULL PAKIET

Stan
Nowy
Rodzaj
sopranowe
Marka
Harley Benton
134,99 z?
z kurierem
kup teraz
6,75 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
142,99 z? z dostaw?
57 osób kupi?o
dost?pne warianty
WARIANTY
-26%267,98 z?
197,98 z?
kup teraz
9,90 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
otrzymasz 3 monety
33 osoby kupi?y

Ukulele Sopranowe Pengano +liczne dodatki.

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
Rodzaj
sopranowe
220,00 z?
z kurierem
kup teraz
11,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
228,00 z? z dostaw?
56 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Instrumenty muzyczne

Umiej?tno?? gry na jakimkolwiek instrumencie muzycznym to fantastyczna, rozwijaj?ca umiej?tno??. Kto nigdy nie chcia? umie? gra? na gitarze albo fortepianie? Najlepiej nauk? rozpocz?? jako dziecko, jednak na amatorskie granie nigdy nie jest za pó?no! ?wiat instrumentów jest niezwykle rozleg?y. Czym kierowa? si?, szukaj?c w nim czego? dla siebie? Jaki instrument wybra??

Podzia? instrumentów muzycznych

Rynek instrumentów muzycznych jest niezwykle szeroki, w zwi?zku z tym warto na pocz?tek ogólnie je skategoryzowa?, by ?atwiej odnale?? si? w ich ?wiecie. W?ród nich mo?na wyró?ni? mi?dzy innymi grup? instrumentów strunowych szarpanych. Nazwa pochodzi od techniki gry, polegaj?cej na szarpaniu strun palcami b?d? przy u?yciu tak zwanego ?piórka” (profesjonalnie nazywanego plektronem). Do grupy tej zalicza si? przede wszystkim gitara, a tak?e ukulele, banjo, harfa czy mandolina. Inn? grup? instrumentów strunowych stanowi? instrumenty smyczkowe, z których d?wi?ki wydobywa si? przy pomocy smyczka. Grup? t? stanowi? przede wszystkim cztery klasyczne instrumenty smyczkowe – skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas. Innym typem instrumentów s? pianino, fortepian, organy czy keyboard – je zaliczyliby?my do instrumentów klawiszowych. Z kolei sprz?t taki jak tr?bka, saksofon, puzon, tuba, flet czy klarnet, to instrumenty d?te – okre?lenie to pochodzi od sposobu wydobywania d?wi?ku, polegaj?cego na d?ciu w nie. Ostatni? charakterystyczn? podgrup? tworz? instrumenty muzyczne typu werble, b?bny, talerze czy tamburyn – zaliczaj? si? one do instrumentów perkusyjnych, które wykorzystywane s? do wygrywania nie tyle melodii, ile samego rytmu.

Jaki instrument wybra? dla siebie?

Na wybór sprz?tu z tej niezwykle szerokiej rodziny ma wp?yw wiele czynników. Przede wszystkim zastanówmy si?, jakiej muzyki s?uchamy i którego instrumentu brzmienie najbardziej nam odpowiada. Warto równie? wzi?? pod uwag? swoje predyspozycje. Osoby, które maj? zwinne d?onie, mog? postawi? na instrumenty strunowe – zarówno szarpane, jak i smyczkowe. Podzielno?? uwagi mo?e by? dobrym powodem do wybrania którego? z instrumentów klawiszowych, za? silna przepona i pojemne p?uca b?d? zalet? przy instrumentach d?tych. Je?eli mamy dobre poczucie rytmu, dobrym wyborem mo?e by? gitara basowa b?d? perkusja – w przypadku tej ostatniej mocn? stron? b?dzie równie? koordynacja.

Wybieraj?c instrument, warto zastanowi? si? równie?, czy chcemy gra? solo, czy zamierzamy wykorzysta? swoje umiej?tno?ci do gry w zespole. W tym pierwszym przypadku lepszym rozwi?zaniem b?d? wyraziste instrumenty, takie jak gitary czy klawisze. Oczywi?cie trzeba wzi?? pod uwag? równie? to, czy mamy gdzie trenowa? – je?eli zamierzamy ?wiczy? w mieszkaniu, problemem b?d? du?e instrumenty, takie jak pianino czy fortepian. Egzaminu mog? nie zda? równie? gitary albo perkusja, ze wzgl?du na fakt, ?e niezwykle daleko nios? wydawane d?wi?ki.

Ceny instrumentów muzycznych

Rynek instrumentów jest niezwykle rozleg?y, w zwi?zku z tym tak?e rozpi?to?? cenowa jest szeroka. Niektóre z nich, takie jak skrzypce czy gitary, mo?na znale?? ju? za kilkaset z?otych – warto mie? jednak ?wiadomo??, ?e nie nadadz? si? one do gry na d?u?sz? met?. Solidny sprz?t muzyczny to wydatek rz?du przynajmniej kilku tysi?cy z?otych. Z kolei produkty topowych producentów to ju? powa?na inwestycja, si?gaj?ca kilkunastu b?d? nawet kilkudziesi?ciu z?otych.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro