Instrumenty d?te

10 108ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE
Oferta sponsorowana

Viento FL-208C - Flet poprzeczny C

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
2 760,00 z?
kup teraz
276,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa

Oferty promowane

Klarnet Buffet Crampon model Prodige

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
2 350,00 z?
kup teraz
117,50 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
2 362,00 z? z dostaw?
otrzymasz 10 monet
dost?pne warianty
WARIANTY
479,00 z?
kup teraz
23,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
488,90 z? z dostaw?
14 osób kupi?o
2 799,00 z?
kup teraz
139,95 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
2 811,50 z? z dostaw?
1 300,00 z?
kup teraz
65,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
1 osoba kupi?a

Oferty

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Jaki instrument d?ty wybra? dla siebie?

D?te instrumenty muzyczne to doskona?y sprz?t, który dzi?ki uzyskiwanym d?wi?kom ?wietnie sprawdzi si? w zespo?ach ró?nego rodzaju, graj?cych muzyk? wielu gatunków. Nic wi?c dziwnego, ?e ciesz? si? popularno?ci? zarówno w?ród s?uchaczy, jak i instrumentalistów. Na który z d?ciaków postawi?, gdy chce si? rozpocz?? przygod? z tego typu instrumentami?

Podzia? instrumentów d?tych

Zasadniczo instrumenty d?te mo?na podzieli? na dwie podstawowe grupy. Rozró?nia si? je ze wzgl?du na materia? wykonania ustnika – do pierwszej zaliczymy instrumenty d?te drewniane, do drugiej za? te wykonane z metalu, znane jako instrumenty d?te blaszane. Do instrumentów wykonanych z drewna nale?? ró?ne rodzaje fletów (zarówno proste, jak i poprzeczne), fagoty, klarnety i oboje. Do tego typu instrumentów zaliczyliby?my tak?e saksofon – mo?e to dziwi?, poniewa? posiada on metalowy korpus, jednak jego stroik wykonany jest z drewna. Instrumenty d?te blaszane to z kolei mi?dzy innymi tr?bka, puzon, kornet czy tuba. Te maj? ustnik blaszany i pozbawione s? stroika, którego rol? odgrywaj? w tym przypadku usta graj?cego.

Czym kierowa? si?, by wybra? odpowiedni instrument d?ty?

Wybór instrumentu d?tego powinien by? uzale?niony przede wszystkim od w?asnych upodobań – powinno si? go dokonywa? w zale?no?ci od tego, czy bardziej odpowiadaj? nam d?wi?ki wydawane przez tr?bk?, saksofon czy wysokie tony fletu. Je?eli liczymy na profesjonaln? karier?, warto wzi?? pod uwag? równie? konkurencj? – tr?bka czy saksofon to popularne instrumenty, na których potrafi gra? znacznie wi?ksza grupa ludzi ni? na przyk?ad na puzonie czy tubie, które nie ciesz? si? równie du?ym powodzeniem w?ród instrumentalistów. Z kolei do wymagaj?cych instrumentów nale?y na przyk?ad klarnet – dobry klarnecista b?dzie wi?c w cenie, ze wzgl?du na swoje umiej?tno?ci.

Wybieraj?c instrument d?ty, warto wzi?? pod uwag? równie? wydolno?? swojego organizmu, cho? nie jest to decyduj?cy wyznacznik – osoby o drobnej budowie cia?a równie? mog? poradzi? sobie z tub?. Ci??ar instrumentu b?dzie jednak problemem, gdy przyjdzie z nim maszerowa?, na przyk?ad w trakcie parady.

Ceny instrumentów d?tych

Instrumenty muzyczne d?te to znaczna inwestycja, dlatego na pocz?tku dobrze przemy?le? swój zakup. Sprz?t dobrej jako?ci dla pocz?tkuj?cego to wydatek nawet kilku tysi?cy z?otych, za? produkty wysokiej klasy renomowanych producentów to koszty rz?du kilkunastu czy kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych. Na pocz?tku przygody warto wi?c rozwa?y? zakup sprz?tu u?ywanego – jego cena mo?e by? znacznie ni?sza ni? w przypadku instrumentów fabrycznie nowych, za? jako?ciowo nie musi on wcale odstawa?. Wszystko zale?y od tego, z jak? intensywno?ci? by?y one u?ytkowane oraz czy poprzedni w?a?ciciel traktowa? je z nale?yt? dba?o?ci?.


Podkategorie

cofnij do Instrumenty
Instrumenty d?te

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果