1
z
1

Oferty

1 - 40 z 40 ofert
1
z
1

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Leki na alergi? bez recepty. Przeczytaj nasz poradnik!

Alergia na kurz, grzyby, zwierz?ta domowe, py?ki ro?lin, uk?szenia owadów – to dolegliwo??, która potrafi skutecznie popsu? nam humor i samopoczucie. Jeste?my jednak w stanie z powodzeniem z ni? walczy?. Naszym or??em s? np. tabletki na alergi?. A poniewa? mowa o lekach, w ramach dbania o w?asne bezpieczeństwo trzeba si? im dok?adnie przygl?da?. O jakich kwestiach szczególnie powinni?my pami?ta?? Przekonajmy si? razem!

Leki na alergi? – co warto wiedzie??

Leki na alergi?, które s? powszechnie dost?pne w aptekach i bez problemu mo?na je naby? równie? przez internet, musz? ?agodzi? takie dolegliwo?ci jak np. katar alergiczny, sienny, uczucie zatkanego nosa, pieczenie oraz ?wi?d spojówek, objawy pokrzywki, a tak?e zmiany skórne. Lek stosowany w przypadku alergii powinien wykazywa? dzia?anie przeciwhistaminowe. Takie leki przeciwhistaminowe hamuj? wydzielanie substancji, która odpowiada za alergie i uczulenia. Jednocze?nie leki antyhistaminowe nie mog? powodowa? senno?ci. Chodzi o wczesn? faz? reakcji alergicznej i zapewnienie mo?liwie jak najbardziej normalnego funkcjonowania przez ca?y dzień.

Je?eli nie tolerujemy niektórych cukrów, to zanim si?gniemy po leki na alergi? bez recepty, skonsultujmy si? z lekarzem. Poza tym nale?y unika? stosowania tego typu medykamentów u kobiet w ci??y (oraz tych, które dopiero planuj? mie? dziecko) i na ogó? nie wolno po nie si?ga? w okresie karmienia piersi? (chyba ?e lekarz wyrazi na to zgod?). Inne przeciwwskazania, je?eli chodzi o leki przeciwalergiczne bez recepty, to najcz??ciej uczulenie na którykolwiek ze sk?adników leku, zaburzenia czynno?ci nerek lub w?troby, choroby uk?adu kr??enia, a tak?e dziedziczna nietolerancja fruktozy.

Tabletki na alergi? (to najcz?stsza forma, chocia? popularno?ci ?elom czy aerozolom, które maj? pomóc przy tej dolegliwo?ci, tak?e nie mo?na odmówi?) nie powinny by? te? brane przez d?u?szy czas na w?asn? r?k?. Poza tym trzeba je przyjmowa? od razu po otwarciu blistra. Wi?kszo?? z nich jest ?atwa w spo?yciu, a niektóre ulegaj? rozpadowi ju? w jamie ustnej. Leki te nale?y po?yka? w ca?o?ci, popijaj?c szklank? wody.

Pami?tajmy tak?e, ?e leki na alergi? powinny by? przechowywane w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci. Najlepiej jest trzyma? je w temperaturze poni?ej 25 stopni Celsjusza (jednocze?nie lodówka nie wchodzi w gr?). Ponadto nie wolno stosowa? ich po terminie wa?no?ci, który znajduje si? na opakowaniu (nawet je?eli przekroczyli?my go o zaledwie kilka dni).


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

Posta?

WI?CEJ (18)

Producent

 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 16
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
WI?CEJ (107)

oferta ma

programy Allegro


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果