Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

TAGRED - Narz?dzia dla firmy i domu

Sprawd?
Zobacz wi?cej

W wynikach uwzgl?dniamy wprowadzone przez sprzedaj?cego informacje o pasuj?cych pojazdach.

Oferty promowane

Najazdy podjazdy samochodowe

od
Super Sprzedawcy
Stan
Nowy
265,00 z?
kup teraz
26,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
darmowa dostawa
101 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Wyposa?enie do warsztatu samochodowego

Obowi?zkowe wyposa?enie warsztatu samochodowego musi obejmowa? ca?y szereg ró?nego rodzaju sprz?tów. W?ród nich mo?na wyró?ni? wyposa?enie odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higien? pracy, meble, o?wietlenie, podstawowe narz?dzia, narz?dzia zaawansowane, a tak?e podno?niki do obs?ugi aut. To wszystko mo?na zakupi? na Allegro w najlepszych cenach w Polsce.

Wyposa?enie warsztatu samochodowego jest zale?ne od tego, jak? specjalizacj? b?dzie on mia?. Inne b?dzie wyposa?enie warsztatu blacharskiego, inne – warsztatu elektrycznego, a jeszcze inne b?dzie wyposa?enie warsztatu wulkanizacyjnego. Inaczej te? trzeba wyposa?y? warsztat ogólny, w którym b?d? wykonywane naprawy wszelakiego typu (warsztat wielobran?owy).

Wyposa?enie warsztatu domowego, w którym b?dzie obs?ugiwane jedno lub wi?cej aut, równie? mo?na zakupi? w okazyjnych cenach na www.rojhhn.live. Nie b?dzie ono wymaga?o zastosowania tak specjalistycznych i drogich sprz?tów oraz narz?dzi, jak w przypadku warsztatów specjalistycznych.

Koszty wyposa?enia warsztatu samochodowego

Na www.rojhhn.live znajdziesz narz?dzia, specjalistyczny sprz?t, podno?niki, a tak?e meble i elektronarz?dzia w bardzo atrakcyjnych cenach. W?ród tysi?cy aukcji oferowane s? produkty markowe i mniej znanych producentów w znacznie ni?szych cenach. Mo?na tu bez problemu znajdzie si? równie? sprz?t u?ywany, co z pewno?ci? pozwoli na znacz?ce obni?enie kosztów wyposa?enia warsztatu.

Jak urz?dzi? warsztat samochodowy?

W jednym miejscu mo?na znale?? wszystko, czego potrzeba do urz?dzenia warsztatu, w dodatku w najlepszych cenach. Warsztat musi by? wyposa?ony w odpowiednie o?wietlenie, wentylacj? (do odprowadzania spalin i oparów), jak równie? ogrzewanie. Nie mo?e w nim zabrakn?? miejsca do obs?ugi klientów i miejsca socjalnego dla pracowników.

Podstawowy sprz?t w ka?dym warsztacie to podno?nik zapewniaj?cy dost?p do kó?, podwozia, uk?adu wydechowego i elementów zawieszenia. Niezb?dne s? wszelakiego typu klucze od nasadkowych po grzechotki. Mechanik musi mie? równie? dost?p do kluczy dynamometrycznych oraz narz?dzi elektrycznych i hydraulicznych znacznie u?atwiaj?cych jego codzienn? prac?.

W warsztacie powinny znale?? si? meble, na których b?dzie mo?na uk?ada? cz??ci i ?rodki chemii motoryzacyjnej. Niezb?dne s? ponadto urz?dzenia do diagnostyki komputerowej, a tak?e komputer z oprogramowaniem umo?liwiaj?cym korzystanie z pomocy technicznej producentów samochodów.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro