Oferta sponsorowana

Album "Weso?ych ?wi?t"

Ok?adka
mi?kka ze skrzyde?kami
Rok wydania
2019
45,00 z?
kup teraz
darmowa dostawa
1 osoba kupi?a

Oferty promowane

dost?pne warianty
WARIANTY

JAK ZDOBY? BOGACTWO - Felix Dennis

Ok?adka
mi?kka
Rok wydania
2019
100,00 z?
kup teraz
5,00 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
106,68 z? z dostaw?
4 osoby kupi?y

S?owa mocy. Agnieszka Maci?g.

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2019
48,16 z?
z kurierem
kup teraz
54,85 z? z dostaw?
181 osób kupi?o

ALMANACH 1+ 2 ZDROWIE BEZ LEKóW Zi?ba HIT

od
Super Sprzedawcy
Ok?adka
twarda
Rok wydania
2019
197,00 z?
z kurierem
kup teraz
9,85 z?x 20 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
202,99 z? z dostaw?
otrzymasz 5 monet
24 osoby kupi?y
Oferta sponsorowana

WYBITNI POLACY

Ok?adka
mi?kka
14,15 z?
z kurierem
kup teraz
22,75 z? z dostaw?
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Poradniki na Allegro

Wystarczy cho? raz przej?? si? do ksi?garni, aby na w?asne oczy przekona? si?, jak wielk? popularno?ci? ciesz? si? poradniki – pó?ki uginaj? si? pod dziesi?tkami pozycji zawieraj?cymi porady na ka?dy temat. Nic dziwnego – ka?dy z nas mierzy si? w ?yciu z problemami. Poradniki mog? dotyczy? ró?nych problemów i by? skierowane do ró?nych grup odbiorców. Wiele osób twierdzi, ?e poradniki to jedynie wymys? i pozycja absolutnie zb?dna w domowej biblioteczce. Czy tak jest? Jakie problemy pomog? rozwi?za? poradniki?

Poradniki – jakie wybra??

Na samym pocz?tku warto zaznaczy?, ?e poradniki nie rozwi?zuj? ludzkich problemów i nie zmniejszaj? osobistego dramatu po odniesionej pora?ce – mo?na zrobi? to samemu. Jak wi?c poradnik ma w tym pomóc? Cho? prezentowane w nim porady wcale nie musz? znale?? prze?o?enia na rzeczywisto?? lub konkretn? sytuacj?, maj? moc, by zainspirowa? do zmian i pomóc w zrozumieniu w?asnych uczu? oraz post?powania. To wyj?cie dobre dla osób, które nie maj? mo?liwo?ci lub odwagi, aby porozmawia? o danym problemie z bliskimi – próba samodzielnego zmierzenia si? z trudno?ciami wymaga jednak pewnej pomocy, dlatego poradnik ksi??kowy mo?e okaza? si? dobrym rozwi?zaniem. Mowa oczywi?cie o poradnikach psychologicznych – na sklepowych pó?kach cz?sto znale?? mo?na pozycje dotycz?ce ?ycia po utracie bliskiej osoby, samooceny, kontaktów z innymi lud?mi.

Inne rodzaje poradników to tzw. poradniki DIY, czyli zrób to sam. To najcz??ciej ksi??ki prezentuj?ce rozmaite sposoby na samodzielne wykonanie dekoracji lub innych przedmiotów przydatnych w gospodarstwie domowym. Takie ksi??ki-poradniki doskonale nadaj? si? na prezent dla osób kreatywnych i lubi?cych prace manualne. Bardzo wielu czytelników poszukuje na pó?kach ksi?garni poradników dietetycznych – cho? wiele informacji zwi?zanych ze zdrowym stylem ?ycia i diet? dost?pnych jest w internecie, nie wszyscy im ufaj?. W sieci bowiem nigdy nie mo?na by? pewnym, kto jest autorem danej publikacji. W przypadku ksi??ek z kolei autorami bardzo cz?sto s? osoby uznawane za autorytety w danej dziedzinie, dzi?ki czemu wiele osób czuje si? bezpieczniej, czerpi?c informacje z takiego ?ród?a. Inna grupa poradników to te dotycz?ce wychowania zwierz?t domowych i hodowli – w tym przypadku równie? najch?tniej kupowane s? te, które zosta?y wydane przez specjalist?.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Rok wydania

Wydawnictwo

WI?CEJ (502)

oferta ma

programy Allegro