Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

Coccolino prosto do Twojego domu!

Sprawd?
Zobacz wi?cej

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

P?yny do zmi?kczania tkanin

Stosowanie p?ynu do zmi?kczania tkanin w czasie prania nie jest konieczno?ci?, jest on jednak bardzo cz?sto wykorzystywany z uwagi na swoje w?a?ciwo?ci. P?yny do p?ukania pozwalaj? na pozbycie si? zapachu ?rodka u?ytego w czasie prania, zamiast tego pozostawiaj? ?wie?y i przyjemny zapach w?asny produktu. Do tego znakomicie zmi?kczaj? materia?, dzi?ki czemu tkanina jest przyjemniejsza w dotyku, co ma szczególne znaczenie w przypadku bielizny i pozosta?ej garderoby przylegaj?cej bezpo?rednio do cia?a. Na tym jednak nie koniec. P?yny do zmi?kczania redukuj? efekt elektryzowania si? tkanin, a ponadto pozwalaj? na skrócenie czasu suszenia materia?u oraz u?atwiaj? pó?niejsze prasowanie ubrań.

Aby p?yn do prania faktycznie spe?nia? swoj? funkcj?, konieczne jest jego odpowiednie stosowanie. Chodzi tu m.in. o jego dawkowanie. Zwykle rol? dozownika spe?nia nakr?tka p?ynu, warto jednak przeczyta? instrukcj? znajduj?c? si? na opakowaniu. To istotne szczególnie w przypadku koncentratów, gdzie ich dawkowanie mo?e by? nieco inne. W pralkach zazwyczaj znajduje si? specjalna przegroda, gdzie nale?y umie?ci? p?yn do p?ukania. Trzeba pami?ta?, aby przestrzega? warto?ci minimalnej i maksymalnej, w przypadku pralek automatycznych p?yn zostanie dodany do prania w odpowiednim momencie.

Jak wybra? p?yn do p?ukania tkanin?

W ofercie dost?pnych jest wiele rodzajów p?ynów do zmi?kczania tkanin od rozmaitych producentów. Jednym z kluczowych czynników wyboru jest oczywi?cie zapach p?ynu. Ka?dy produkt jest odpowiednio opisany. Warto zwróci? tak?e uwag? na sk?ad. Osoby cierpi?ce na alergi? powinny wybiera? ekologiczne p?yny do p?ukania, które s? pozbawione sztucznych dodatków. Wykorzystanie wy??cznie naturalnych sk?adników daje wysok? gwarancj? braku reakcji alergicznych czy uczuleniowych. Tego rodzaju p?yny do p?ukania tkanin s? jednak nieco dro?sze od tradycyjnych.

Ponadto w asortymencie dost?pne s? ca?e pakiety p?ynów do zmi?kczania tkanin. To znakomite rozwi?zanie, które pozwala nie tylko na oszcz?dno?ci przy ich zakupie, ale tak?e jednoczesne sprawdzenie kilku zapachów. Nale?y przy tym doda?, ?e ceny produktów nabywanych w sieci s? zazwyczaj ni?sze ni? te, które mo?na spotka? na sklepowych pó?kach. Je?li szukasz skutecznego p?ynu do p?ukania tkanin, przejrzyj bie??c? ofert? dost?pnych artyku?ów. Zaleca si? te? wybieranie p?ynów renomowanych producentów.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Marka

WI?CEJ (48)

Pojemno?? (l)

Liczba prań

Cechy dodatkowe

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro