?Produkty inwestycyjne

578ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Przeczytaj to, zanim nab?dziesz lub kupisz Produkty inwestycyjne albo Z?ote monety kolekcjonerskie.
Je?li kupujesz produkt inwestycyjny, którego cena zale?y wy??cznie od wahań na rynku finansowym, nie masz 14-dniowego okresu na odst?pienie od umowy. Reguluje to art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z dnia 30 marca 2017 r. Dlatego rozs?dnie przemy?l decyzj? zakupu.

Oferty

1 929,00 z?
z kurierem
kup teraz
192,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 937,00 z? z dostaw?
otrzymasz 12 monet
1 osoba kupi?a
105,00 z?
z kurierem
kup teraz
10,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
110,90 z? z dostaw?
1 850,00 z?
z kurierem
kup teraz
185,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 858,00 z? z dostaw?
115,00 z?
z kurierem
kup teraz
11,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
120,90 z? z dostaw?
1 075,00 z?
kup teraz
107,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 103,00 z? z dostaw?
7 osób kupi?o
2 070,00 z?
kup teraz
207,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
2 098,00 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y
249,00 z?
kup teraz
24,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
277,00 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a
9 800,00 z?
kup teraz
980,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
9 828,00 z? z dostaw?
1 osoba kupi?a
1 260,00 z?
kup teraz
126,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 288,00 z? z dostaw?
1 - 60 z 578 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Lokata kapita?u w metale szlachetne

Osoby chc?ce inwestowa? pieni?dze, maj? przed sob? wiele mo?liwo?ci, najcz??ciej jednak decyduj? si? na granie na gie?dzie, inwestowanie w waluty czy te? zakup akcji i obligacji. Wiele osób zupe?nie nies?usznie wyklucza inwestowanie w metale szlachetne, co motywuj? do?? nisk? stop? zwrotu w przeciwieństwie do wspomnianych ju? rozwi?zań – zreszt? nie zawsze jest to prawd?.

Warto jednak doda?, ?e inwestowanie w srebro czy z?oto jest bardzo bezpieczne, a ryzyko straty zainwestowanych ?rodków jest do?? niskie. Lokata kapita?u w metale szlachetne, takie jak z?oto czy srebro to tak?e ?wietny sposób na rozpocz?cie swojej przygody w inwestowaniu czy pomna?aniu posiadanych ?rodków. Dobra inwestycja to taka, która pozwala generowa? zysk, a ryzyko niepowodzenia jest niewielkie – dok?adnie tak to wygl?da w przypadku zakupu sztabek srebra czy z?ota, a tak?e innych akcesoriów lub monet wykonanych z tych kruszców.

Inwestowanie w srebro i z?oto – dlaczego to ?wietne rozwi?zanie?

Odpowied? na to pytanie jest do?? z?o?ona i sk?ada si? z wielu aspektów, które nale?y wzi?? pod uwag?. Jednym z podstawowych jest fakt, ?e cena i kurs srebra oraz z?ota od lat utrzymuj? si? na do?? sta?ym poziomie, dlatego te? ryzyko utraty swojego wk?adu jest bardzo niewielkie. Wynika to po?rednio z tego, ?e oba metale szlachetne s? znane i cenione od wieków, cz?sto stanowi?y równie? samodzieln? walut?.

Nie znaczy to jednak, ?e zakupu metali szlachetnych nale?y dokonywa? lekkomy?lnie czy pod wp?ywem impulsu. Lokata kapita?u w dobra inwestycyjne, takie jak z?oto czy srebro zazwyczaj nie wymaga specjalnie wysokich nak?adów finansowych, dlatego te? jest to dobry sposób dla pocz?tkuj?cych inwestorów. Nie trzeba przecie? od razu lokowa? w metalach szlachetnych oszcz?dno?ci ca?ego ?ycia.Dodatkowym atutem inwestowania w srebro i z?oto jest fakt, ?e s? do?? ?atwe w sprzeda?y. Dlatego te? przy rezygnacji z inwestycji lub ch?ci odzyskania zainwestowanych ?rodków z zyskiem, raczej szybko mo?na znale?? potencjalnego nabywc?.

Lokata kapita?u w srebro lub z?oto mo?e przybiera? ró?norodne formy, dost?pne s? zarówno sztabki srebra czy sztabki z?ota, jak i ró?nego rodzaju monety pami?tkowe czy monety bulionowe. Ponadto na rynku dost?pne s? te? rozmaite akcesoria, dodatki i przedmioty wykonane ze srebra i z?ota, na czele z bi?uteri?. Co wi?cej, nic nie wskazuje na to, ?eby w najbli?szych latach kurs srebra lub z?ota mia?by si? znacz?co zmniejszy?, podobnie jak i popyt na wyroby z obu metali, czy sztabki.


Podkategorie

cofnij do Kolekcje i sztuka
Produkty inwestycyjne

Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果