Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Bakalie, orzechy i suszone owoce – najlepsze na Allegro!

Nie od dzi? wiadomo, ?e bakalie s? nie tylko pyszne, ale i zdrowe dla ludzkiego organizmu. Zawieraj? wiele substancji, które mog? przyczyni? si? do poprawy stanu zdrowia i podniesienia nastroju. Jak na nas wp?ywaj? i jakie korzy?ci niesie za sob? ich spo?ywanie?

Suszone owoce – co warto je?? i dlaczego?

Bakalie to suszone owoce pochodz?ce g?ównie z po?udnia Europy. Nale?? do nich m.in. suszone daktyle, ?liwki, migda?y, morele czy figi. Bardzo cz?sto stanowi? dodatek do ró?nego rodzaju wypieków – mo?na znale?? je np. w keksie, ale mog? by? te? zdrow? i syc?c? przek?sk? w ci?gu dnia. Smaczn? alternatyw? wywodz?c? si? z Polski s? suszone jab?ka, które mo?na przyrz?dzi? samodzielnie w domu. Im cieńsze b?d? plasterki, tym bardziej chrupi?ce kawa?ki mo?na otrzyma?. Tak przygotowan? przek?sk? mo?na bez trudu zabra? ze sob? do pracy lub szko?y. To samo dotyczy orzechów, których ró?norodno?? i dost?pno?? na polskim rynku jest tak ogromna, ?e na pewno ka?dy znajdzie co? dla siebie. Najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? orzechy w?oskie – cho? s? do?? kaloryczne, zawieraj? du?? ilo?? wielonienasyconych kwasów t?uszczowych, które obni?aj? poziom z?ego cholesterolu i chroni? przed wyst?pieniem chorób serca. Bardzo podobne do orzechów w?oskich s? uprawiane g?ównie w Stanach Zjednoczonych orzechy pekan – oprócz tego, ?e maj? zbawienny wp?yw na serce, mog? ?agodzi? objawy zespo?u napi?cia przedmiesi?czkowego, wspomagaj? funkcje mózgu i obni?aj? poziom kalorii. Orzechy makadamia, z kolei, wspomagaj? odchudzanie i chroni? przed skokami cholesterolu. Orzechy laskowe s? bogate w witamin? E i witaminy z grupy B, dlatego wspomagaj? piel?gnacj? skóry i z?bów. Dobr? przek?sk? b?dzie te? suszona ?urawina, daktyle, orzechy nerkowca i brazylijskie, a tak?e mieszanka studencka, ??cz?ca ró?ne rodzaje orzechów i bakalii.

Bakalie na wag? – na co zwróci? uwag??

O czym warto pomy?le?, kupuj?c bakalie i orzechy? Przede wszystkim dobrze jest zdecydowa? si? na bakalie bez siarki. Co to oznacza? Siarka i dwutlenek w?gla to zwi?zki wykorzystywane przy suszeniu owoców w celu pozbycia si? grzybów i bakterii, które mog?yby powodowa? psucie si? produktu. Bakalie konserwowane bez u?ycia siarki s? jednak o wiele smaczniejsze i zdrowsze. Najlepszej jako?ci bakalie i orzechy kupisz na Allegro w doskona?ych cenach – w??cz je do swojej diety i zacznij cieszy? si? dobrym zdrowiem.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

Wielko?? opakowania (g)

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro