Urz?dzenia medyczne

41 124oferty
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Sprzedawca tej oferty korzysta z us?ugi Allegro Ads. Kliknij tutaj, by dowiedzie? si? wi?cej na ten temat.

Sponsorowanepremium info tooltip
logotyp

Zachwy? si? czystym powietrzem!

Sprawd?
Zobacz wi?cej

Oferty promowane

1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Zakup urz?dzeń medycznych do domu

Wi?kszo?? z nas posiada w swoim domu urz?dzenia medyczne. Podstawowym tego typu sprz?tem jest termometr. Dzi?ki niemu wiemy, w którym momencie mamy przyj?? leki i czy warto z naszymi dolegliwo?ciami wybra? si? do lekarza. Dobry termometr kupimy ju? za oko?o 40 z?otych. Niestety musimy pami?ta? o tym, ?e termometry elektroniczne cz?sto pokazuj? zafa?szowany wynik. W swoim domu warto tak?e posiada? ci?nieniomierz, który pozwoli nam monitorowa? ci?nienie krwi domowników.

Dodatkowy sprz?t medyczny w domu

Wybór sprz?tu medycznego do domu zale?ny b?dzie od stanu zdrowia domowników. Dobrym rozwi?zaniem b?dzie równie? zaopatrzenie si? w glukometr. Tak naprawd? nie wiemy, w którym momencie pojawiaj? si? problemy z glukoz?. To dlatego warto co jaki? czas sprawdza? jej st??enie – nawet u m?odych domowników. W taki sposób bardzo szybko odbierzemy od organizmu sygna?, mówi?cy o tym, ?e dzieje si? co? z?ego. Koszt zakupu i korzystania z glukometru nie jest wcale wysoki i praktycznie ka?de gospodarstwo domowe mo?e sobie na niego pozwoli?. Niestety, je?li nie chorujemy na cukrzyc?, mo?emy mie? problem z zakupem pasków w dobrej cenie. Wtedy najcz??ciej jeste?my zmuszeni do poniesienia ca?kowitego kosztu, co dla niektórych mo?e by? zbyt drogie. Paski do glukometrów mog? kosztowa? nawet kilkadziesi?t z?otych. Jednak jedno takie opakowanie zdrowemu cz?owiekowi, który nie musi kontrolowa? poziomu glukozy kilka razy dziennie, mo?e wystarczy? na bardzo d?ugo. Sprz?tem medycznym s? równie? aparaty s?uchowe, które s? u?ywane przez osoby z niedos?uchem.

Sprz?t medyczny do kupienia na Allegro

Sprz?t medyczny dost?pny jest nie tylko w specjalnych sklepach medycznych i aptekach. Wi?kszo?? sprz?tów mo?emy kupi? równie? na aukcjach Allegro i z ca?? pewno?ci? zaskocz? nas one atrakcyjnymi cenami. Wybieraj?c ci?nieniomierz, mamy do wyboru kilka opcji. W gospodarstwach domowych najcz??ciej spotykanymi ci?nieniomierzami s? te nadgarstkowe, jednak ich wiarygodno?? jest nieco mniejsza ni? ci?nieniomierzy naramiennych. Mimo wszystko lepiej posiada? model nadgarstkowy ni? ?aden.


Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro