Oferty promowane

110 twisterów 3cm

Stan
Nowy
Marka
Inna marka
39,00 z?
kup teraz
47,99 z? z dostaw?
21 osób kupi?o
1 - 60 z 6000 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Przyn?ta kluczem do udanego po?owu

Je?li chcemy pow?dkowa?, podstaw? jest odpowiednie przygotowanie. Z ca?? pewno?ci? najwa?niejszym elementem jest przyn?ta, która powinna by? dobierana w zale?no?ci od gatunku. Bowiem ka?dy rodzaj ryb skusi si? na co? innego. Je?li chodzi o przyn?ty na szczupaka, wybór jest naprawd? szeroki: mo?emy zdecydowa? si? na rippery, kopyta, twistery, wahad?ówki lub woblery. Zupe?nie inn? grup? s? przyn?ty na sandacza. Nie bez powodu mówi si?, ?e sandacz jest bardzo upart? ryb?, a jego branie potrafi by? bardzo gwa?towne. Jedn? z lepszych przyn?t w tym wypadku jest ripper.

Ka?dy do?wiadczony w?dkarz szuka jednak w?asnych, niezawodnych sposobów i ma ulubione gatunki ryb. Jedn? z cz??ciej po?awianych jest leszcz. Przyn?ta na leszcza jest nieco ?atwiejsza do dobrania, a to dlatego, ?e leszcze s? rybami, które bior? na ró?ne warianty. Ostateczny dobór przyn?ty zale?y od pory roku, typu ?owiska, a tak?e wielu innych czynników, o których do?wiadczony w?dkarz z pewno?ci? ma poj?cie. Kolejna grupa to przyn?ty na bolenia. Tu z kolei dobór przyn?ty mo?e stanowi? wyzwanie – podobnie jak przyn?ta na pstr?ga oraz przyn?ta na lina. Bolenia najlepiej ?owi? na spinning. Boleń jest niewielk? ryb?, której z?owienie bywa bardzo skomplikowane. Sytuacja wygl?da nieco inaczej w przypadku amura, poniewa? jest to du?o wi?ksz? ryba, która w zwi?zku z tym stawia wi?kszy opór. My?lisz o karpiu? Przyn?ta na karpia mo?e mie? ró?ny rozmiar – wszystko zale?y od wielko?ci osobnika. Z kolei przyn?ta na okonia daje pewno??, ?e przypadkiem nie z?owimy innych gatunków, podobnie jak przyn?ta na suma.

Przyn?ta na dorsza – jaka najlepsza?

W przypadku ch?ci po?owu dorsza sprawdzi? si? mog? przyn?ty mi?kkie, a tak?e sztuczne muchy. Przywieszka, któr? zastosujemy, w tym wypadku nie mo?e by? zbyt du?a – jej wielko?? nie powinna przekracza? 12 cm. Zaleca si? rozpocz?cie w?dkowania od czerwonych kopyt o wielko?ci 7 cm. Bardzo cz?sto zdarza si? tak, ?e w przypadku po?owu dorsza nie ma potrzeby zmieniania tej przyn?ty.

Nale?y pami?ta?, ?e nie ka?da przyn?ta jest odpowiednia do ka?dego gatunku ryby. Dobór przyn?ty zale?ny jest tak?e od zbiornika, w którym ?owimy oraz innych czynników, dlatego ci??ko jednoznacznie okre?li?, na jak? przyn?t? ?owi?. Z ca?? pewno?ci? wszelkie mo?liwe przyn?ty dost?pne s? na stronie Allegro.


Podkategorie

cofnij do W?dkarstwo
Przyn?ty

Filtry

Allegro Smart!

Stan

rodzaj oferty

cena (z?)

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

oferta ma

programy Allegro

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro