?Z?oto

221ofert
OBSERWUJ WYSZUKIWANIE

Dwunasta licytacja Strefy Kolekcjonera. Sztuka z renomowanych galerii i domów aukcyjnych. Zobacz wi?cej

Przeczytaj to, zanim nab?dziesz lub kupisz Produkty inwestycyjne albo Z?ote monety kolekcjonerskie.
Je?li kupujesz produkt inwestycyjny, którego cena zale?y wy??cznie od wahań na rynku finansowym, nie masz 14-dniowego okresu na odst?pienie od umowy. Reguluje to art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z dnia 30 marca 2017 r. Dlatego rozs?dnie przemy?l decyzj? zakupu.

Oferty

1 929,00 z?
z kurierem
kup teraz
192,90 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 937,00 z? z dostaw?
3 osoby kupi?y
1 850,00 z?
z kurierem
kup teraz
185,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 858,00 z? z dostaw?
2 070,00 z?
kup teraz
207,00 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
2 098,00 z? z dostaw?
4 osoby kupi?y
1 075,00 z?
kup teraz
107,50 z?x 10 ratraty zeroszczegó?y w ofercie
1 103,00 z? z dostaw?
6 osób kupi?o
1 - 60 z 221 ofert

Podobne produkty

rekomendacje dla Ciebie

Z?oto inwestycyjne

Z?oto to jeden z najpopularniejszych i najcz??ciej wykorzystywanych metali szlachetnych. Wi?kszo?? kojarzy go przede wszystkim z bi?uterii, takiej jak pier?cionki, kolczyki, naszyjniki czy inne, warto?ciowe ozdoby. W rzeczywisto?ci jednak z?oto samo w sobie stanowi doskona?y sposób na lokowanie kapita?u, a czasem nawet jego pomna?anie. Z?oto inwestycyjne dost?pne jest zwykle w kilku formach, z czego najpopularniejsze to monety inwestycyjne, okre?lane tak?e jako bulionowe, monety kolekcjonerskie oraz sztabki z?ota.

Osoby poszukuj?ce nieprzesadnie drogich sposobów na inwestowanie i lokowanie kapita?u, cz?sto decyduj? si? w?a?nie na z?oto. Wynika to m.in. z faktu, ?e jego cena utrzymuje si? na mniej wi?cej sta?ym poziomie, przez co ryzyko straty wniesionych finansów jest bardzo ma?e. Dlatego te? z?oto stanowi jeden z najcz??ciej kupowanych metali szlachetnych w celach inwestycyjnych. Wybór konkretnej formy nabycia z?ota jest kwesti? indywidualn? i zale?y od osobistych preferencji, zarówno monety bulionowe, jak i kolekcjonerskie, a tak?e sztabki maj? swoje mocne strony.

Jak kupi? z?oto?

Obecnie naj?atwiej zrobi? to oczywi?cie on-line, co ma wiele zalet. Przede wszystkim to oczywi?cie oszcz?dno?? czasu, a zamówiony produkt mo?e by? dostarczony bezpo?rednio pod wskazany adres. Nabycie z?ota w sieci pozwala te? na dokonanie rozwa?nego i odpowiedzialnego zakupu, gdy? w Internecie mo?na znale?? wszystkie potrzebne i istotne informacje. Ponadto wybór dost?pnych produktów jest o wiele wi?kszy, ni? ma to miejsce w pojedynczym punkcie stacjonarnym.

Inwestowanie w z?oto – pewno?? i bezpieczeństwo

Decyzja o tym, w jak? form? z?ota zainwestowa?, jest dalece indywidualna. W przypadku monet bulionowych, o cenie ich kupna i sprzeda?y decyduje przede wszystkim ilo?? wykorzystanego kruszcu do ich produkcji. Podobnie wygl?da to w przypadku sztabek z?ota, oczywi?cie tutaj s? one o wiele wi?ksze ni? w przypadku monet. Natomiast w monetach kolekcjonerskich obecny jest te? dodatkowy czynnik, czyli ich warto?? kolekcjonerska. Emitowane s? one przy okazji upami?tnienia wa?nych osób czy wydarzeń, do?? istotny jest te? ich nak?ad.

Inwestowanie w z?oto to dobry sposób na rozpocz?cie lokowania swojego kapita?u, a tak?e podj?cie prób jego pomno?enia. W tym celu nale?y oczywi?cie obserwowa? wahania kursu z?ota i nabywa? je w momencie spadków, a sprzedawa? przy widocznych wzrostach warto?ci. Pami?taj, aby wszelkie decyzje podejmowa? odpowiedzialnie, nie ulega jednak w?tpliwo?ci, ?e kupno z?ota to pewny i bezpieczny sposób na inwestowanie.


Filtry

Allegro Smart!

rodzaj oferty

sposoby dostawy

WI?CEJ (4)

opcje dostawy

lokalizacja

Próba

oferta ma

programy Allegro

wystawione w ci?gu

sponsorowane 


Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj? regulaminu

Allegro

福彩广西快3开奖结果